www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีท้องถิ่น

(1/1)

xxx:
ภาษีท้องถิ่น ประกอบไปด้วย1. ภาษีป้าย

เหตุการณ์ที่ทำให้ต้องยื่นครั้งแรก - เมื่อติดตั้งป้ายเพื่อการประกอบกิจการ การค้า การโฆษณา หรือเพื่อหารายได้ ทั้งในละนอกบริเวณของตนเอง ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายใน 15 วัน

กำหนดยื่นตามปกติ - 1 มกราคม - 31 มีนาคมของทุกปี

สิ่งที่ยื่น -ป้ายใหม่ - ยื่นแบบ ภ.ป.1 ต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมหนังสือรับรองนิติบุคคล ใบอนุญาตติดตั้งป้าย และใบเสร็จรับเงินค่าทำป้าย ซึ่งระบุขนาดของป้าย และข้อความที่ติดบนป้าย

ป้ายเก่า - ยื่นแบบ ภ.ป.1 และใบเสร็จเสียภาษีป้ายของปีก่อน

ขั้นตอนการยื่น -ยื่นแบบ ภ.ป.1 ต่อเจ้าหน้าที่

รอรับใบแจ้งการประเมินค่าภาษี

เมื่อได้รับใบแจ้งการประเมินแล้ว ให้ชำระเงินภายใน 15 วัน

กรณีเงินภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาท สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวด

อัตราภาษี - ต้องเสียขั้นต่ำ 200 บาทป้ายที่มีภาษาไทยล้วน - 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.

ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศหรือภาพ - 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.

ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยเลย หรือมี แต่อยู่ใต้อักษรต่างประเทศ หรือป้ายดิจิตอล/ป้ายเลเซอร์ - 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.

ความสม่ำเสมอในการยื่น - ยื่นทุกปี

สถานที่ยื่น - สำนักงานเขต ที่ว่าการของราชการส่วนท้องถิ่น

ความผิดหากไม่ยื่น - หลายกรณี เช่น โทษปรับ 5,000 - 50,000 บาท เงินเพิ่มร้อยละ 10

ภาระผูกพันอื่น - ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายอีกครั้ง ภายใน 15 วัน หากติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายจนทำให้ภาษีที่ต้องเสียภาษีเพิ่ม และภายใน 30 วัน หากมีการโอนป้ายให้

ข้อยกเว้น - ไม่ต้องเสียภาษีป้าย มีดังนี้ป้ายของมูลนิธิหรือสมาคม

ป้ายที่ติดตั้งไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่น โดยมีพื้นที่ป้ายไม่เกิน 500 ตร.ซม.

ป้ายของสถานศึกษาเอกชน ซึ่งแสดงไว้ในบริเวณของตน

ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์

ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงาน ที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เหตุการณ์ที่ทำให้ต้องยื่นครั้งแรก - เมื่อเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้าน ตึกแถว อาคาร สำนักงาน คลังสินค้า ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างหรือไม่ก็ตาม แล้วให้ผู้อื่นเช่าสิ่งปลูกสร้างนั้น หรือเจ้าของมีการใช้สิ่งปลูกสร้างนั้นในการประกอบกิจการ

กำหนดยื่น - ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี หรือภายในกำหนดเวลาที่มีประกาศขยายเวลาการชำระภาษี

สิ่งที่ยื่น - ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน

ขั้นตอนการยื่น -ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ต่อเจ้าหน้าที่

รอรับใบแจ้งการประเมินค่าภาษี

เมื่อได้รับใบแจ้งการประเมินแล้ว ให้ชำระเงินภายใน 30 วัน

กรณีเงินภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาท สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวด

อัตราภาษี - ร้อยละ 12.5 ของค่าเช่าที่เก็บทั้งปี หรือตามราคาประเมินของเจ้าหน้าที่

ความสม่ำเสมอในการยื่น - ยื่นทุกปี

สถานที่ยื่น - สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการ อบต. ที่โรงเรือนตั้งอยู่

ความผิดหากไม่ยื่น - หลายกรณี เช่น ยึดและขายทอดตลาดทรัพย์เพื่อนำมาชำระค่าภาษี ปรับไม่เกิน 500 บาท เสียเพิ่มร้อยละ 10

ข้อยกเว้น - ไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้แก่ สิ่งปลูกสร้างซึ่งปิดไว้ตลอดปี3. ภาษีบำรุงท้องที่

เหตุการณ์ที่ทำให้ต้องยื่นครั้งแรก - เมื่อเป็นเจ้าของที่ดิน

กำหนดยื่นและสิ่งที่ยื่น -ยื่นแบบ ภ.บ.ท..5 ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแสดงรายการที่ดินเป็นรายแปลง ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน (จะมีการตีราคาทุก 4 ปี)

เมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษีแล้ว ชำระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี

อัตราภาษี - มีทั้งหมด 34 ขั้น คำนวณจากการตีราคาปานกลางของที่ดินทุก 4 ปี หลังหักที่ดินที่ได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว

ความสม่ำเสมอในการยื่น - ยื่นทุกปี

สถานที่ยื่น - สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาล ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการ อบต.

ความผิดหากไม่ยื่น - หลายกรณี เช่น เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 เสียเพิ่ม 2 เท่า จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ข้อยกเว้น -ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินของเอกชน เฉพาะส่วนที่เจ้าของยินยอมให้ทางราชการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือใช้เป็นสุสาน ฌาปนสถาน การพยาบาล การศึกษา และการกุศลสาธารณะ ไม่แสวงหาผลตอบแทน

ที่ดินที่ใช้ประกอบกสิกรรม เฉพาะประเภทไม้ล้มลุก ให้เสียเพียงกึ่งอัตรา

ที่ดินทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควร ให้เสียภาษีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่า007:
ขอบคุณ คุณ xxx ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม