www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ปิดบัญชี

(1/1)

น้อย:
1. กรณีถ้ารับทำบัญชีกับลูกค้าในนามบริษัท ปี 2549  และบริษัทที่รับทำบัญชีมิได้ นำส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย มิได้นำส่ง ภาษีขายบางรายการจะทำอย่างไร ช่วยแนะนำให้ด้วยค่ะ

2. รายได้ ประมาณ 25 ล้านต่อปี เราควรจะรับทำบัญชีรวมราคาผู้สอบบัญชีประมาณเท่าไหร

007:
กรณีที่ปีก่อนทำไม่ถูกต้อง ต้องยื่นเพิ่มเติม แก้ไขให้ถูกต้องครับ (ยอมเสียค่าปรับ)ในการรับทำบัญชี ควรกำหนดค่าทำบัญชีโดยคำนึงถึง

- ปริมาณของรายการค้า และขอบเขตของงาน

- ความยากง่ายในการทำบัญชี

- ระดับความรับผิดชอบ (ความเสียงต่อรายการค้า)

- พนักงานที่รับผิดชอบ ต้องใช้ระดับไหน 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม