www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ต้องการถอน - ยกเลิกหุ้น

(1/1)

เอกครับ:
รบกวน ถามดังนี้ครับ  กิจการจดห้างหุ้นส่วนจำกัดอยู่ครับ ผมเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ และเซนต์เช็คร่วมกับ หุ้นส่วนกรรมการอีกท่าน  แต่ผมต้องการถอนหุ้น เพื่อออกไปทำงานอื่น

ไม่ทราบต้องเตรียมเอกสารหรือทำอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ

xxx:
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด  

 

                   คำแนะนำการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

                   คำแนะนำการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด

                   คำแนะนำในการจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน

                   คำแนะนำการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวผู้ชำระบัญชี อำนาจผู้ชำระบัญชี และสำนักงานผู้ชำระบัญชี

                   คำแนะนำในการชำระบัญชีและเสร็จการชำระบัญชี

                   คำแนะนำในการกรอกวัตถุประสงค์ในแบบ สสช.1 

รูปแบบธุรกิจประเภทของห้างหุ้นส่วน

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แบ่งห้างหุ้นส่วนออกเป็น 2 ประเภท คือ

(1) ห้างหุ้นส่วนสามัญ

(2) ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญคือ ห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกเดียว โดยผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดจำนวน

ห้างหุ้นส่วนสามัญ จะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ ดังนั้นห้างหุ้นส่วนสามัญจึงแยกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

(1) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียน ซึ่งไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

(2) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ซึ่งมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและมีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่า "ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล"โครงสร้างห้างหุ้นส่วนสามัญ

(1) มีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

(2) มีผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกเดียว คือ หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบ โดยผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในบรรดาหนี้สินทั้งปวง ของห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดจำนวน

(3) ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนเข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้

(4) จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ก็ได้

                   ถ้าจดทะเบียนเรียกว่า "ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล"ห้างหุ้นส่วนจำกัด

คือห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 จำพวก ดังนี้คือ

(1) หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด ได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งรับผิดจำกัดเพียงจำนวนเงินที่ตนรับว่าจะลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น

(2) หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด ได้แก่ หุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งรับผิดในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวนโครงสร้าง "ห้างหุ้นส่วนจำกัด"

(1) มีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

(2) ผู้เป็นหุ้นส่วนมี 2 จำพวก คือ

     - หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบ รับผิดเฉพาะจำนวนเงินที่รับว่าจะลงหุ้นในห้างหุ้นส่วน

     - หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความผิดชอบ รับผิดในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน

(3) ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้นเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

(4) ต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การดำเนินการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

เมื่อมีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ตกลงใจที่จะเข้าร่วมลงทุนประกอบกิจการเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบรรดาผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจะต้องเป็นผู้มีหน้าที่ดำเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ห้างนั้นมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่

กรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมายกำหนดให้ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จะเป็นได้เฉพาะแต่ผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้นการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหรือเลิกและชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน

ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนั้นได้ตกลงที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรายการใด ๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้ เป็นอย่างอื่น หรือผู้เป็นหุ้นส่วนประสงค์จะเลิกกิจการ ก็จะต้องไปดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรายการนั้น ๆ หรือจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชี ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ห้างนั้นมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่

การจดทะเบียนจัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการตามวิธีและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบของทางราชการได้กำหนดไว้รายการจดทะเบียนที่ห้างหุ้นส่วนจะต้องจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม

(1) ชื่อห้างหุ้นส่วน

(2) ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา

(3) วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน

(4) ผู้เป็นหุ้นส่วน

(5) หุ้นส่วนผู้จัดการ

(6) ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ

(7) ตราสำคัญของห้างหุ้นส่วน

(8) รายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ

(9) ควบห้างหุ้นส่วนหน้าที่ของห้างหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มีหน้าที่ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ยื่นต่อสำนักบริหารข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดรอบปีบัญชี แม้ว่าจะยังมิได้ประกอบกิจการก็ตาม มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทกิจการที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการยื่นจดทะเบียน

(1) คำขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการ ต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง (หุ้นส่วนผู้จัดการ เข้า - ออก)

(2) คำขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน ต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เลิกกัน

(3) คำขอจดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี ต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่ วันที่ได้เปลี่ยนตัว

(4) คำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจผู้ชำระบัญชี ต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมได้มีการลงมติ หรือวันที่ที่ศาลได้มีคำพิพากษา

(5) คำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน ต้องยื่นขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมได้มีการลงมติ

(6) การยื่นรายงานการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน ต้องยื่นทุกระยะ 3 เดือนครั้งหนึ่งนั้น ผู้ชำระบัญชีจะต้องยื่นรายงานการชำระบัญชี ภายใน 14 วัน นับแต่วันครบกำหนด 3 เดือน

ประเภทการจดทะเบียน

*ท่านสามารถ Download แบบพิมพ์ไปใช้ในการจดทะเบียนได้ หรือขอรับแบบพิมพ์ได้ที่สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจหรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจ

การค้าจังหวัดทุกแห่งตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

คำขอ : แบบ หส.1 , หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรองให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ หส.1)

รายการ : แบบ หส.2 (ใช้เฉพาะหน้า 1 และ 3)

เอกสารประกอบรายการ : แบบ ว.

เอกสารประกอบ

แบบจองชื่อนิติบุคคล

แบบ สสช. 1 จำนวน 2 ฉบับ

หลักฐานการรับชำระเงินลงหุ้น ได้แก่

- หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ

- สำเนาหลักฐานแสดงการรับชำระเงินลงหุ้นสำเนาบัตรประจำตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

สำเนาหลักฐานแสดงสถานะของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

กรณีมีคนต่างด้าวลงหุ้นส่วนตั้งแต่ร้อยละ 40 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนหรือกรณีมีคนต่างด้าว

ลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนต่ำกว่าร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน แต่คนต่างด้าวเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนห้างหุ้นส่วน

ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีสัญชาติไทยทุกคน ส่งหลักฐานแสดงที่มาของเงินลงทุน วึ่งแสดงจำนวนเงินที่สอดคล้องกับจำนวนเงิน

ที่นำมาลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละราย ดังนี้

- สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร หรือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือ

- เอกสารที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรอง หรือแสดงฐานะทางการเงินของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือ

- สำเนาหลักฐานที่แสดงแหล่งที่มาของเงินที่นำมาลงหุ้นตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

คำขอ : แบบ หส.1 , หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรองให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ หส.1)

รายการ : แบบ หส.2 (ใช้ทั้ง 3 หน้า)

เอกสารประกอบรายการ : แบบ ว.

เอกสารประกอบ : เช่นเดียวกับตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลแก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วน ได้แก่ ชื่อของห้างหุ้นส่วน, ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา, ผู้เป็นหุ้นส่วน, หุ้นส่วนผู้จัดการ, , ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ, ตราของห้างหุ้นส่วน,รายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ

คำขอ : แบบ หส.1 , หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรองให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ หส.1)

รายการ : แบบ หส.2 (ใช้เฉพาะหน้าที่มีการแก้ไขรายการและกรณีแก้ไขเพิ่มเติม ผู้เป็นหุ้นส่วนให้ระบุรายการผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมด หลังจากที่มีการแก้ไข)

เอกสารประกอบรายการ :

เอกสารประกอบ

แบบจองชื่อนิติบุคคล (ใช้เฉพาะกรณีแก้ไขเพิ่มเติมชื่อห้างหุ้นส่วน)

สำเนาบัตรประจำตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

สำเนาหลักฐานแสดงสถานะของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

สัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม (ใช้เฉพาะกรณีที่หุ้นส่วนผู้จัดการเดิม มิได้ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะะเบียน

โดยเหตุที่หุ้นส่วนผู้จัดการคนเดิมถึงแก่กรรมหรือลาออกจากหุ้นส่วนผู้จัดการ)

หลักฐานการรับชำระเงินลงหุ้น ได้แก่

- หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ

- สำเนาหลักฐานแสดงการรับชำระเงินลงหุ้น (ใช้ในกรณีจดทะเบียนผู้เป็นหุ้นส่วนเข้าใหม่ / เพิ่มทุน /

เปลี่ยนตัวผู้เป็นหุ้นส่วน)

สำเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการถึงแก่กรรม)

สำเนาหลักฐานการเป็นผู้จัดการมรดก (ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการถึงแก่กรรม)แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน

คำขอ : แบบ หส.1 , หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรองให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ หส.1)

รายการ : แบบ หส.2 (ใช้เฉพาะหน้า 1)

เอกสารประกอบรายการ : แบบ ว.

เอกสารประกอบ

แบบ สสช. 1 จำนวน 2 ฉบับ

สำเนาบัตรประจำของหุ้นส่วนผู้จัดการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

สำเนาหลักฐานแสดงสถานะของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ควบห้างหุ้นส่วน

คำขอ : แบบ หส.1 , หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรองให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ หส.1)

รายการ : แบบ หส.2 (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลใช้เฉพาะหน้า 1 และหน้า 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัดใช้ ทั้ง 3 หน้า)

เอกสารประกอบรายการ : แบบ ว.

เอกสารประกอบ

แบบจองชื่อนิติบุคคล (ใช้เแพาะกรณีตั้งห้างขึ้นใหม่)

สำเนาบัตรประจำตัวของผู้จัดการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

สำเนาหลักฐานแสดงสถานะของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

แบบ สสช. 1 จำนวน 2 ฉบับ

หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

เลิกห้างหุ้นส่วน

คำขอ : แบบ ลช.1 , หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรองให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ ลช.1)

รายการ : แบบ ลช.2

เอกสารประกอบรายการ : -

เอกสารประกอบ

คำสั่งศาลให้เลิกห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี)

สัญญาของห้างหุ้นส่วนที่มีข้อตกลงในการตั้งผู้ชำระบัญชี หรือ สัญญาหรือข้อตกลงของผู้เป็น

หุ้นส่วนทุกคนที่ตกลงตั้งผู้อื่นที่ไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ชำระบัญชี (เฉพาะกรณีที่ผู้ชำระบัญชี

มิใช่หุ้นส่วนผู้จัดการตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิกห้างหุ้นส่วน)

สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

สำเนาหลักฐานแสดงสถานะของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

สำเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการถึงก่กรรม)แก้ไขเพิ่มเติมการเลิกและชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน

คำขอ : แบบ ลช.1 , หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรองให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ ลช.1)

รายการ : แบบ ลช.2

เอกสารประกอบรายการ : -

เอกสารประกอบ

คำสั่งศาลให้เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี หรือกำหนดอำนาจผู้ชำระบัญชี (ถ้ามี)

สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

สำเนาหลักฐานแสดงสถานะของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)เสร็จการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน

คำขอ : แบบ ลช.1 , หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรองให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ ลช.1)

รายการ : แบบ ลช.5

เอกสารประกอบรายการ

แบบ ลช.3 พร้อมเอกสารประกอบ

แบบ ลช.6

เอกสารประกอบ

งบการเงิน ณ วันที่เลิกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (จะใช้งบการเงิน ณ วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนตกลงให้เลิกห้าง /

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้เลิกบริษัท หรืองบการเงิน ณ วันที่ นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน

หรือบริษัทก็ได้ )

สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร

สำเนาหลักฐานแสดงสถานะของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)http://www.dbd.go.th/thai/register/detail5_a.phtml

 

 

 

เอกครับ:
ขอบคุณมากๆครับ

รัตน์:
การถอนหุ้นของสมาชิก ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเพื่อไปยื่นแบบ บอจ.5 บ้างคะ

ขอผู้มีความรู้แนะนำขั้นตอนคร่าวๆ

นุ่น:
ขอคำปรึกษาร่วมด้วยนะคะ คือหุ้นส่วนต้องการถอนหุ้นคืนเพื่อออกไปทำธุรกิจตัวเอง เพิ่งเอาเงินเข้าร่วมแค่ 2 เดือน  จะต้องอ้างเหตุการจ่ายเงินคืนอย่างไรดีคะ และจะมีทางป้องกันการกลับมาเรียกร้องสิทธิ์ของห้างทีหลังอย่างไร เนื่องจากผลประกอบการกำลังโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม