www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การตีราคาสินค้าเหลือ

(1/1)

แหม่ม:
เคยใช้แต่ Fifo  ขณะนี้บริษัทจะเปลี่ยนวิธีการเป็น average ฉะนั้น

1. บริษัทต้องไปแจ้งขอเปลี่ยนแปลงหรือไม่

2. average เป็นแบบนี้ใช่มั้ยคะและเป็นที่ยอมรับของสรรพกรหรือไม่

เช่น  วันที่ 1  ซื้อ 500 หน่วย@12 บ. = 6,000 บ.

              5  ขาย 400 หน่วย@12 บ= -4800 บ.

              8  ซื้อ  400 หน่วย@ 12.50  บ = 5000

       สินค้าคงเหลือคือ 500 หน่วย@ 12.40 = 6,200 บ.

town:
1.  ไม่ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงกับหน่วยงานราชการใดๆ  แต่ต้องเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยแสดงผลกระทบเปรียบเทียบทั้งสองวิธี2.  ราคาถัวเฉลี่ยคามหลักการบัญชีเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  โดย จะถัวเฉลี่ยทุกครั้งที่มีการซื้อเข้ามา  ไม่เกี่ยวข้องกับราคาขาย  เช่น

วันที่ 1 ซื้อ 500 หน่วย@12 บาท  ราคาต่อหน่วยก็ยังเป็นหน่วยละ  12  บาท

วันที่ 8 ซื้อ 400 หน่วย@ 12.50 บาท  ราคาต่อหย่วยจะเท่ากับ

วันที่  1  คงเหลือ  100  หน่วยๆ ละ 12 บาท  เป็นเงิน  1,200   บาท

วันที่  8 ซื้อ 400 หน่วย@ 12.50 บาท  เป็นเงิน  5,000   บาท

รวม  500  หน่วย   เป็นจำนวนเงิน  6,200  บาท

ราคาต่อหย่วยเท่ากับ  6,200 / 500  =  12.40  บาทต่อหน่วย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม