www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การซื้ออาคาร

(1/1)

sarasin:
- บริษัท ซื้ออาคารชุด และจะต้องจ่ายค่าทำสัญญาและเงินจองในการซื้ออาคารชุด จึงอยากถามว่าค่าทำสัญญาและเงินจองถือเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินใช่หรือไม่

- เมื่อซื้ออาคารชุดแล้วทางบริษัท จะต้องจ่ายค่าประกันมิเตอร์, ค่าเงินกองทุน, ค่าส่วนกลาง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เหล่านี้จะลงเป็นอะไรค่ะ

007:
มีหลักการอย่างนี้ครับรายจ่ายที่จ่ายเพื่อให้อาคารชุดนั้นพร้อมใช้งาน ถือว่าเป็นต้นทุนของอาคารที่ซื้อ (ถ้าไม่จ่ายก็ยังใช้อาคารไม่ได้) เช่นค่าซื้อ ค่าจอง ค่าทำสัญญา ค่าประกันมิเตอร์ ค่าเงินกองทุน เป็นต้นส่วนค่าส่วนกลางนั้น เป็นค่าใช้จ่ายครับ

sarasin:
ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม