www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การนับระยะเวลาตามประมวลรัษฎากร (2) เพื่อเป็นความรู้ค่ะ

(1/1)

แมว:
ไขปัญหาภาษี: การนับระยะเวลาตามประมวลรัษฎากร (2)การนับระยะเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีกำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี แบบแสดงรายการหักภาษีและนำเงินภาษีส่งหรือแบบนำส่งภาษี วันสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของทางราชการ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 117/2545 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2545 มาปุจฉา - วิสัชนา ดังนี้ ปุจฉา กรณีนาย ก. ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) มีภาษีที่ต้องชำระ 6,000 บาท และได้ใช้สิทธิผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 64(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยงวดที่หนึ่งได้ชำระภาษีพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษี จำนวน 2,000 บาท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม งวดที่สอง ต้องชำระจำนวน 2,000 บาท ภายในเดือนเมษายน และงวดที่สามต้องชำระ จำนวน 2,000 บาท ภายในเดือนพฤษภาคม เช่นนี้ หากปรากฏว่า วันที่ 30 เมษายน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกำหนดเวลาในการผ่อนชำระงวดที่สองตรงกับวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดทำการ จะมีแนวทางปฏิบัติสำหรับกรณีดังกล่าวอย่างไร วิสัชนา ต่อกรณีดังกล่าวให้นาย ก. มีสิทธินำเงินงวดที่สองไปชำระ ในวันที่ 1 พฤษภาคม โดยไม่หมดสิทธิที่จะชำระเป็นรายงวดต่อไป และไม่ต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด ปุจฉา กรณีนาย ข. ถูกประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจำนวนเงินมากกว่า 3,000 บาท ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2543 นาย ข. ได้ใช้สิทธิผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 64(2) แห่งประมวลรัษฎากร โดยงวดที่หนึ่งได้ชำระ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม งวดที่สองจะต้องชำระภายในเดือนเมษายน และงวดที่สามจะต้องชำระภายในเดือนพฤษภาคม เช่นนี้ หากปรากฏว่า วันที่ 30 เมษายน ตรงกับวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดทำการ จะมีแนวทางปฏิบัติสำหรับกรณีดังกล่าวอย่างไร วิสัชนา ต่อกรณีดังกล่าวให้นาย ข. มีสิทธินำเงินงวดที่สองไปชำระในวันที่ 1 พฤษภาคม 2543 โดยไม่หมดสิทธิที่จะชำระเป็นรายงวดต่อไป และไม่ต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร เพิ่มเติม แต่อย่างใด ปุจฉา กรณีบริษัท ค. จำกัด ถูกประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ตามหนังสือแจ้งการประเมิน เป็นเงินจำนวน 120,000 บาท บริษัท ค. จำกัด ได้รับอนุมัติให้ผ่อนชำระภาษีตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการผ่อนชำระภาษีอากร เป็นงวดรายเดือน รวม 6 งวด แต่ละงวดต้องชำระภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน งวดที่หนึ่งได้ชำระเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม งวด ที่สองชำระเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2543 งวดที่สามชำระเมื่อวันที่ 7 กันยายน เช่นนี้ หากปรากฏว่า งวดที่ 4 วันที่ 7 ตุลาคม ตรงกับวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันหยุดทำการ จะมีแนวทางปฏิบัติสำหรับกรณีดังกล่าวอย่างไร วิสัชนา ต่อกรณีดังกล่าวให้บริษัท ค. จำกัด มีสิทธินำเงินงวดที่ 4 ไปชำระในวันที่ 9 ตุลาคม ได้ โดยไม่หมดสิทธิที่จะชำระเป็นรายงวดต่อไป และไม่ต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร เพิ่มเติม แต่อย่างใด ปุจฉา กรณีบริษัท ง. จำกัด ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเดือนกรกฎาคม เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน ของปีเดียวกัน โดยบริษัท ได้ขอลดเบี้ยปรับตามมาตรา 89(2) แห่งประมวลรัษฎากร ตามข้อ 5 (1) (ข) ของคำสั่ง กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 81/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มภาษีเงินได้ ภาษี มูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 22 มาตรา 26 มาตรา 67 ตรี มาตรา 89 และมาตรา 91/21(6) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2542 สำหรับกรณีชำระภาษีมูลค่าเพิ่มภายหลัง 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม จะมีแนวทางปฏิบัติสำหรับกรณีดังกล่าวอย่างไร วิสัชนา ต่อกรณีดังกล่าวให้บริษัท ง. เสียเบี้ยปรับร้อยละ 5 ของเบี้ยปรับได้ หากวันที่ 15 กันยายน ตรงกับวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดทำการของทางราชการ ส่วนเงินเพิ่มตามมาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากร ให้คำนวณร้อยละ 1.5 ต่อเดือน เป็นเวลา 1 เดือน ปุจฉา กรณีบริษัท จ. จำกัด ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับเดือนกรกฎาคม 2543 เมื่อวันที่ 15 กันยายน ต่อมาได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ของเดือนกรกฎาคม เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม โดยบริษัท ได้ขอลดเบี้ยปรับตามมาตรา 89(3) แห่งประมวลรัษฎากร ตามข้อ 5 (1) (ค) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 81/2542 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2542 จะมีแนวทางปฏิบัติสำหรับการนับระยะเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยปรับสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมในกรณีนี้อย่างไร วิสัชนา ต่อกรณีดังกล่าวให้นับระยะเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยปรับสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมตั้งแต่วันพ้นกำหนดเวลาชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ วันที่ 16 สิงหาคม จนถึงวันที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติม คือวันที่ 16 ตุลาคม ซึ่งนับได้เป็นเวลา 62 วัน แต่หากวันที่ 14 และวันที่ 15 ตุลาคม ตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดทำการของทางราชการ กรณีนี้จึงถือว่าบริษัท ชำระภาษีภายหลัง 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้เสียร้อยละ 10 ของเบี้ยปรับ ส่วนเงินเพิ่มตามมาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากร ให้คำนวณร้อยละ 1.5 ต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือนที่มา กรุงเทพธุรกิจ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 07:26:00

a-man:
ขอบคุณคุณหนูสุดสวย  ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลเสมอมา  น่ารักจัง

แมว:
เผอิญ เป็นสาวแก่แม่หม้ายค่ะ และเป็นคนที่ชอบเอื้อเฟื้อข้อมูลให้คนอื่นรับทราบค่ะ เพื่อการรับทราบความคิดเห็นที่ต่างมุมมองกันค่ะบางครั้งแนะนำผิดถูกกัน ก็อภัยน่ะ แต่คิดว่า ก็พอจะเป็นแนวทางกับพวกเราทุกคนค่ะและอีกประการหนึ่ง มักจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่สรรพากร มีกรณีกันบ่อยค่ะ จึงอยากจะบอกก็แค่นั้นเองค่ะ

007:
น่ารักจริงๆครับ

Account:
ขอความรู้เพิ่มได้ไหมค่ะ พอดีไปยื่นแบบ ภพ.30 เพิ่มเติม คิดเบี้ยปรับ 10% จากยอดภาษีขาย หรือจากยอดที่ต้องชำระค่ะ เพราะโดนค่าเบี้นปรับไปเกือบๆ 6 พันบาทค่ะ งงมากเพราะเจ้าหน้าที่สรรพากรเป็นคนคิดให้เองเลยนะ  เพราะปกติจะคิดจากยอดที่ต้องชำระ รบกวนช่วยตอบทีนะค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม