www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บริษัทย้ายที่อยู่

(1/2) > >>

เอ:
รบกวนขอตัวอย่างรายงานประชุมเพื่อใช้ในการแจ้งย้ายสำนักงานข้ามเขต

อ้วน:
ถ้าเป็นการย้ายระหว่างเขตในกรุงเทพฯ  เช่น เขตปทุมวัน ไปเขตวัฒนา  เป็นต้น  ก็จะไม่มีการจัดทำรายงานการประชุมครับ  แต่ถ้าย้ายไปคนละจังหวัดต้องมีการจัดทำรายงานการประชุมครับ  ถ้าต้องการตัวอย่างผมขอติดไว้ก่อนครับ  แล้วจะรีบหาตัวอย่างรายงานการประชุมที่มีการย้ายข้ามจังหวัดให้ครับ

อ้วน:
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ .................

ของ

บริษัท  ................................................ จำกัด

         ประชุมเมื่อวันที่  ............................... เวลา ...................... น. ณ บ้านเลขที่ ...................... ถนน ...................... แขวง ......................... เขต ............................... กรุงเทพมหานคร

มีผุ้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม  7  คน  นับจำนวนหุ้นได้ .......................... หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม โดย นาย ............................ เป็นประธานที่ประชุม และได้ประชุม ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

         

         1.  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1.

              ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เปลี่ยนชื่อของบริษัทเสียใหม่ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เป็นดังนี้

              ข้อ 1.  ชื่อบริษัท “ บริษัท ....................................................... จำกัด”

         2.  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2.

              ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานของบริษัท โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2. เป็นดังนี้

              ข้อ 2.  สำนักงานของบริษัท จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด นนทบุรี

         3.  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

              ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา ................. น.                       

                                                                ( ลงชื่อ ) ................................................. ประธานที่ประชุม

                                                                                    ( .......................................... )รับรองถูกต้อง(ลงชื่อ) ...................................................

             ( ............................................ )

                           กรรมการ

     

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ .................

ของ

บริษัท  ................................................ จำกัด

         ประชุมเมื่อวันที่  ............................... เวลา ...................... น. ณ บ้านเลขที่ ...................... ถนน ...................... แขวง ......................... เขต ............................... กรุงเทพมหานคร

มีผุ้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม  7  คน  นับจำนวนหุ้นได้ .......................... หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม โดย นาย ............................ เป็นประธานที่ประชุม และได้ประชุม ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้         1.  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548

              ประธานได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ................................ ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

              ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ตามที่ประธานเสนอ

         2.  พิจารณายืนยันมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เพื่อให้เป็นมติพิเศษตามกฎหมาย

               ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ .................................  ซึ่งให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมนั้น จะต้องให้ที่ประชุมนี้ พิจารณายืนยันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มติดังกล่าวสมบูรณ์เป็นมติพิเศษตามกฎหมาย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

                ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ยืนยันมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ ............................. โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวนั้นทุกประการ

         3.  พิจารณากำหนดสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท

              ประธานได้แถลงว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ย้ายสำนักงานของบริษัทไปตั้งอยู่ ณ จังหวัด นนทบุรี นั้น เห็นสมควรกำหนดสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ให้สอดคล้องกันด้วย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

- 2 -             ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้ย้ายสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทไปตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ............................... หมู่ที่ ............. ตำบล ...............................

อำเภอ..................... จังหวัด .............................

         4.  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

              ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา ............... น.                                                                ( ลงชื่อ ) ................................................. ประธานที่ประชุม

                                                                                ( .......................................... )รับรองถูกต้อง(ลงชื่อ) ...................................................

             ( ............................................ )

                           กรรมการ

เฟริ์น:
ขอแบบรายงานการประชุมการปิดบริษัท และปืดบัญชีธนาคารคะ

antzy:
ขอแบบฟอร์มรายงานการประชุมเพื่อทำ K-Business แล้วเป็นแบบสามัญหรือแบบวิสามัญคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม