www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบความแตกต่าง

(1/1)

วิว:
อยากทราบความแตกต่างระหว่างคำว่า"ลูกหนี้"กับ"รายได้ค้างรับ"และ"เจ้าหนี้"กับ"ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย" และบัญชีต่างๆพวกนี้ใช้ในกิจการใด อย่างไรบ้าง

007:
รายได้ค้างรับ คือลูกหนี้ที่ยังไม่ได้วางบิล  ณ วันสิ้นงวด เช่นค่าทำบัญชีเดือน 4 จะไปวางบิลเดือน 5 เป็นต้น บัญชีนี้จะใช้สำหรับธุรกิจบริการครับค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือเจ้าหนี้ที่ยังไม่ได้รับวางบิล ณ วันสิ้นงวด เช่นค่าไฟฟ้าเดือน 4 จะได้รับวางบิลเดือน 5 เป็นต้น บัญชีนี้ใช้ในทุกๆกิจการครับนภาวรรณ:
อยากทราบความแตกต่างระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภาษีอากร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม