www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่ารับรองตรงกับมาตรฐานการบัญชีฉบับไหนคะ

(1/1)

ปัด:
การบันทึกบัญชีค่ารับรองจะตรงกับมาตรฐานการบัญชี

ฉบับไหน

a-man:
เท่าที่ทราบมา  ไม่มีมาตราฐานการบัญชีฉบับใดๆ  ที่เกี่ยวกับค่ารับรองโดยตรง  แต่เป็นแม่บทการบัญชีในเรื่องของการรับรู้ค่าใช้จ่ายจ๊ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม