www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รับคืนสินค้า ลูกค้าขอส่วนลดบันทึกอย่างไร

(1/1)

one:
ขายสินค้าไปหน่วยละ 3400 บาท ลูกค้าคืนสินค้ามาจำนวนหนึ่ง จึงคืนเงินส่วนที่รับสินค้ากลับคืนมา จากนั้นลูกค้าขอให้ลดราคาค่าสินค้าที่รับคืนเหลือหน่วยละ 3200 บาท เนื่องจากเค้าต้องเสียเวลาไปหาวัตถุดิบที่อื่น อยากทราบว่า ส่วนที่ต่างจำนวน 20000 บาทที่เราต้องจ่ายคืนให้ลูกค้านั้น เราจะบันทึกเป็นค่าอะไรคะ

แมว:
ส่วนลดจ่ายก็ได้ค่ะ แต่อาจจะต้องบวกกลับในการคำนวณเสียภาษีสิ้นปีน่ะหรือ ลงเป็นหนี้สูญก็ได้ค่ะ

นิดติยา:
ในกรณีมีส่วนลดในการซื้อสินค้า เจ้าหนี้ออกใบลดหนี้ให้

และคืนเงินให้อยากทราบว่าต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

เพราะออกใบลดหนี้แล้วต้องคืนเงินด้วยหรอคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม