www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใครเคยทำบัญชี/ตรวจสอบบัญชี rep office บ้างคะ

(1/1)

จ้ะ:
อยากเรียนถามว่า

1. เงินที่ rep office รับโอนมาจากสนญ. ในต่างประเทศ บันทึกบัญชีอย่างไร

2. ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเช่า ค่าน้ำ-ค่าไฟ ของ rep office บันทึกอย่างไรขอบคุณมากค่ะ

แมว:
ตั้งเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายแทนได้หรือไม่ ค่ะ

007:
เงินที่ rep office รับโอนมาจากสนญ. ในต่างประเทศ บันทึกเป็นเงินรับจากสนญ. อยู่ในงบรายรับ-รายจ่ายครับ ส่วน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็บันทึกตามปกติครับ

เด็กบัญชี:
dr. สำนักงานใหญ่                    7

    Cr. ค่าน้ำ                     3

          ค่าไฟ                     2

          ค่าโทรศัพท์           2

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม