www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เครื่องแบบพนักงาน

(1/1)

ทศ:
ถ้าบริษัทให้เงินพนักงานคนละ3500บาท ให้ไปตัดชุดฟอร์มเอง โดยจะตัดกี่ชุดก็ได้ และไม่ต้องนำใบเสร็จมาเคลียร์ เนื่องจากเขียนไว้ในระเบียบบริษัทว่าจะให้ค่าชุดฟอร์มปีละ3500บาท อย่างนี้สามารถทำได้ไหมครับ...ขอบคุณครับ

town:
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) เรื่อง    กำหนดลักษณะ และเงื่อนไข ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากรhttp://www.rd.go.th/publish/3399.0.htmlข้อ 2  ค่าตอบแทนที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการดังต่อไปนี้ ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี

“(10) มูลค่าของเครื่องแบบที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นนายจ้างได้มอบให้แก่ลูกจ้างในจำนวนคนละไม่เกินสองชุดต่อปี และเสื้อนอกในจำนวนคนละไม่เกินหนึ่งตัวต่อปี                                    “เครื่องแบบ” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า เครื่องแต่งกายรวมทั้งสิ่งประกอบเครื่องแต่งกายที่กำหนดให้แต่งเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน แต่ไม่รวมถึงรองเท้าที่อาจใช้งานได้ทั่วไป ชุดชั้นใน หรือสิ่งประกอบเครื่องแต่งกายที่ทำด้วยโลหะหรืออัญมณีมีค่า เช่น เงิน ทองคำ ทับทิม หยก                                    “เสื้อนอก” ตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงชุดไทยพระราชทาน และเสื้อที่นิยมใช้ในการแต่งกายไปในงานสำคัญต่าง ๆสรุป  จะเห็นได้ว่า  กฏหมายกำหนดในเรื่องของมูลค่า  โดยผูกไว้กับจำนวนชุด  ซึ่งไม่ได้ขึ้นกับจำนวนเงิน  ดังนั้นในกรณีนี้ตามความเห็นส่วนตัว  ผมมองว่าสามารถทำได้ครับ  แต่ในระเบียบบริษัทห้าม  ระบุว่าตัดกี่ชุดก็ได้  นะครับโดยสามารถถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้ครับ  ไม่ต้องห้าม

007:
ระวัง หลุมพลางภาษีนะครับการที่บริษัท ให้เงินแก่พนักงานเพื่อให้ไปตัดชุดเอง อย่างนี้ถือเป็นรายจ่ายไม่ได้นะครับดังนั้น ในกรณีที่คุณ town อธิบายนั้น เฉพาะเป็นมูลค่าของเครื่องแบบที่นายจ้างจัดหามาให้ลูกจ้างนะครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม