www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บัญชีภาษีอากรกับกำไรสุทธิทางภาษีอากรมีความหมายเหมือนกันหรือไม่

(1/1)

อ้อม:
ช่วยตอบหน่อยนะคะจะเอาไปทำรายงาน

007:
กำไรสุทธิทางภาษี เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีภาษีครับ

007:
ข้อแตกต่างระหว่างกำไรสุทธิทางบัญชีกับกำไรสุทธิทางภาษีอากร๑) รายได้บางรายการ หลักบัญชีการเงินไม่ถือเป็นรายได้แต่หลักบัญชีภาษีอากรถือเป็นรายได้ ผลคือกำไรทางภาษีอากรจะสูงกว่ากำไรทางบัญชี ( มาตรา ๗๐ ตรี , มาตรา ๖๕ ทวิ )

๒) รายได้บางรายการ หลักบัญชีการเงินถือเป็นรายได้ แต่หลักบัญชีภาษีอากรจะไม่ถือเป็นรายได้ กรณีนี้กำไรสุทธิทางบัญชีก็จะสูงกว่ากำไรสุทธิทางภาษีอากร (มาตรา ๖๕ ทวิ (๑๐))

๓) รายจ่ายบางรายการตามหลักบัญชีการเงินถือเป็นรายจ่าย แต่หลักบัญชีภาษีอากรไม่ถือเป็นรายจ่าย ผลคือกำไรทางบัญชีจะน้อยกว่ากำไรทางภาษี (มาตรา ๖๕ ตรี)

๔) รายจ่ายบางรายการ หลักบัญชีภาษีอากรกำหนดให้หักเป็นรายจ่ายได้มากกว่าหลักบัญชีการเงิน ผลคือรายจ่ายทางภาษีจะมากกว่ารายจ่ายทางบัญชี ทำให้กำไรทางภาษีต่ำกว่ากำไรทางบัญชี รายจ่ายที่ทางภาษีหักได้มากกว่าทางบัญชี

๕) ทรัพย์สินและหนี้สินบางรายการ หลักบัญชีการเงินกับหลักบัญชีภาษีอากรถือปฏิบัติแตกต่างกัน กำไรสุทธิทางบัญชีกับกำไรสุทธิทางภาษีจึงอาจจะแตกต่างกัน

๖) การรับรู้รายได้และรายจ่าย ในทางบัญชีกับภาษีจะมีความแตกต่างกันเกี่ยวกับการรับรู้รายได้และรายจ่าย แม้ว่าในทางบัญชีและในทางภาษีจะใช้หลักเกณฑ์สิทธิในการรับรู้รายได้และรายจ่ายสำหรับผู้เสียภาษีที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (มาตรา ๖๕ วรรคสอง)จากมูลเหตุทั้ง ๖ ข้อนี้ ทำให้เราเห็นได้ว่ากำไรในทางภาษีจะไม่ตรงกับกำไรในทางบัญชีแน่นอน เมื่อเป็นเช่นนี้ทุกครั้งที่จะทำการยื่น ภ.ง.ด.๕๐ เพื่อเสียภาษีจึงต้องมีการปรับปรุงกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางภาษี วิธีการ Adjust ก็ใช้หลัก ๖ ข้อดังกล่าวข้างต้น อาจจะมีการดำเนินการ Adjust เพิ่มรายได้หรือลดรายได้ การเพิ่มรายได้เป็นมูลเหตุข้อที่ ๑ ลดรายได้เป็นมูลเหตุข้อที่ ๒ หรืออาจจะมีการเพิ่มรายจ่ายซึ่งเป็นมูลเหตุข้อที่ ๔ หรือลดรายจ่ายคือมูลเหตุข้อที่ ๓ หรือมีการปรับปรุงทรัพย์สินหนี้สินอย่างเช่น ค่าเสื่อมราคาหรือการตัดหนี้สินสูญก็เป็นมูลเหตุข้อที่ ๕ หรืออาจจะมีการปรับปรุงเกี่ยวกับการรับรู้รายได้รายจ่ายตามเกณฑ์สิทธิก็เป็นมูลเหตุข้อที่ ๖ ดังนั้น มูลเหตุทั้ง ๖ ข้อนี้จะต้องใช้ และจะมีผลทำให้กำไรสุทธิทางบัญชีกับทางภาษีแตกต่างกัน

ที่มา: http://www.tsu.ac.th/law/lecture/summtax.doc

น้องเก:
ความหมายกำไรสุทธิทางบัญชี

ความหมายกำไรสุทธิทางภาษี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม