www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เก็บเงินมัดจำสูงเกินไป

(1/1)

sucheera:
ลูกค้ามาชำระเงินมัดจำสินค้าเต็มจำนวน ในวันที่ 29/7/50  และเมื่อมารู้ว่าคิดค่าสินค้าสูงเกินไปในวันที่ 31/7/50 เราควรจะทำอย่างไรดีคะ จะทำใบลดหนี้ได้หรือเปล่า เพราะวันที่รับเงินมัดจำได้ออกใบรับเงินมัด/ใบกำกับภาษี เต็มจำนวนแล้ว

town:
ผมมองว่าไม่จำเป็นครับ  เพราะในกรณีนี้ผมเข้าใจว่า  ยังจ่ายชำระค่าสินค้าไม่ครบ  แต่หากเป็นการจ่ายชำระ 100%  ก็ต้องทำใบลดหนี้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม