www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีนิติบคุคลสิ้นปี

(1/1)

เกด:
ในตอนสิ้นปี มีภาษีนิติบุคคลที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย 24000

ภาษีนิติบุคคลที่ต้องจ่าย 17000 จึงทำให้ไม่ได้เสียภาษีสิ้นปี แล้วพอในปีนี้ ปี 50 เราจะล้างบัญชีออกอย่างไร เพราะ ยอดผลต่าง 7000 เราไม่ได้ขอคืน

แมว:
ทำไม่ขอคืนหละ กลัวเขาตรวจแล้วพบว่าต้องจ่ายมากการขอคืนหรือไม่ก็ เดบิตค่าใช้จ่ายต้องห้าม หรือ ภาษีไม่ได้ขอคืน

เครดิต ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายและ ก็ตอนที่คำนวณภงด.50 เพื่อเสียภาษีประจำปี ก็บวกกลับด้วยน่ะ

town:
ในทางบัญชี  ถือว่ากิจการยังมีสิทธิ์ที่จะขอคืนภาษีได้ภายใน  3  ปี  ดังนั้นยังไม่ควรปรับปรุงออกในปี 50  ครับ  แต่

ไม่รู้จริงๆ ค่ะ:
แล้วถือเป็นเครดิตภาษี นำไปใช้ในปีถัดไปได้ไหมค่ะ

town:
ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย  ของปีใด  ให้ใช้ได้กับภาษีปีนั้น  เช่น  ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายปี 49  เหลือ  7,000 บาท  จะมาใช้หักภาษีของปี 50  ไม่ได้ครับ  แต่สามารถขอคืนได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม