www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ผู้ขายคืนเงินส่วนลดการค้าให้ เพราะซื้อถึงเป้า แต่ขอหักณที่จ่าย 3%

(1/1)

ณา:
ผู้ขายจะส่งเช็คส่วนลดการค้าให้ เนื่องจากบริษัทซื้อสินค้าได้ตามเป้า จึงได้ส่วนลดเพิ่มจากเดิม แต่เนื่องจากผู้ขายอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุน จึงต้องหัก ณ ที่จ่าย 3% ของเงินส่วนลดการค้า ให้กับบริษัท คำถาม คือ บริษัทควรจะบันทึกบัญชี อย่างไร ซึ่งเป็นกิจการได้รับส่งเสริมการลงทุนเหมือนกัน

town:
Dr.  ธนาคาร

Dr.  ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

Cr.  รายได้จากการส่งเสริมการขายซึ่งผมเข้าใจเองว่า  รายได้ในกรณีนี้จะต้องนำไปรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  ไม่ถือเป็นรายได้ในส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม