www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สินค้าหมดอายุ

(1/1)

แอ๋ว:
มีสินค้าหมดอายุ อยู่จำนวนหนึ่ง ต้องทำอย่างไรจึงจะปรับออกจากยอดในบัญชีได้

แมว:
ทำหนังสือแจ้งกรมสรรพากรเพื่อการขอทำลายค่ะและเชิญเขามาดูค่ะ

town:
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 79/2541 เรื่อง      แนวทางปฏิบัติ กรณีการทำลายของเสีย สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิสินค้าที่หมดสมัยนิยม สินค้าที่หมดอายุ และเศษซากhttp://www.rd.go.th/publish/3575.0.htmlนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม