www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขายของให้ลูกค้า มีหนี้ค้าง แต่ลูกค้าเลิกกิจการ

(1/1)

แมว:
ขายสินค้าให้ลูกค้ามาประมาผร 3 เดือน ยังไม่จ่ายเงิน แต่ ณ เวลานี้ลูกค้าแจ้งเลิกกิจการ ทางเราทราบ ก็ไปติดต่อรับเงินแต่เขาไม่มีเงิน เขาจึงให้เราเอาของคืนมาโดยเปิดเอกสารดังนี้1. เปิดขายให้กับเรา เอกสารใบกำกับภาษีถูกต้อง2. ส่งคืนของให้เรา แต่ไม่มีเอกสารถูกต้อง เราก็คงทำรับคืนตามปกติสิ่งที่อยากถามคือ เหตุผลของการรับคืนคืออะไรค่ะที่สรรพากรยอมรับ หรือระบุตรง ๆวราพร:
(รับคืนสินค้า เนื่องจากลูกค้าเลิกกิจการไม่สามารถชำระหนี้ให้กับบริษัทฯ ได้)

แต่มีข้อสงสัยค่ะว่าทำไมต้องให้ลูกค้าเปิดบิลขายให้เรา

ทำไมเราไม่เปิดใบลดหนี้ให้ลูกค้า เพราะเราเคยเปิดบิลขายให้ลูกค้าไปก่อนหน้านี้แล้ว หนี้ก็ยังค้างอยู่ แล้วจะทำยังไง จะตัดเป็นหนี้สูญได้เหรอ ยกเลิกบิลก็ไม่ได้ถ้าเคลมภาษีไปแล้ว หนี้ก็ยังค้างอยู่ในระบบ แต่ถ้าเราออกใบลดหนี้ให้ลูกค้า เราก็นำมาหักล้างกับหนี้ที่ค้างอยู่หมดไป รับของเข้าสต็อกจากใบลดหนี้ ไม่ใช่ใบกำกับของลูกค้าที่เปิดมาใหม่นะคะ

แมว:
เหตุผลดังกล่าวที่ระบุนั้น เป็นเหตุผลต้องห้ามในการออกใบกำกับภาษีหรือไม่ เกรงว่าสรรพากรจะไม่ยอมให้ออกใบลดหนี้แบบมีภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ

town:
ตามความเห็นส่วนตัว  ผมมองว่าจะต้องระบุเหตุผลของการออกใบลดหนี้ตามมาตรา 82/10  เท่านั้นครับ  ถึงจะออกใบลดหนี้แบบมี vat ได้ครับ  มิฉะนั้นก็ต้องทำขายครับมาตรา 82/10 ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนขายสินค้าหรือให้บริการและได้นำภาษีขายไปรวมคำนวณ เพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แล้ว ต่อมาหากมีเหตุการณ์ อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เกิดขึ้น อันเป็นเหตุให้ภาษีขาย ที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้า หรือบริการมีจำนวนลดลงไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าว นำภาษีขายที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้า หรือบริการที่ลดลงนั้นมาหักออกจากภาษีขายของตนในเดือนภาษีที่ได้ออกใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10

    (1) มีการลดราคาสินค้าที่ขายเนื่องจากสินค้าผิดข้อกำหนดที่ตกลงกันสินค้าชำรุดเสียหายหรือขาดจำนวน คำนวณราคาสินค้าผิดพลาดสูง กว่าที่เป็นจริงหรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกำหนด

 

 

 ( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 82) )

( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.39/2537 )

 

    (2) มีการลดราคาค่าบริการเนื่องจากการให้บริการผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน บริการขาดจำนวน คำนวณราคาค่าบริการ ผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกำหนด

 

 

 ( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 82) )

( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.39/2537 )

 

    (3) ได้รับสินค้าที่ขายกลับคืนมาเนื่องจากสินค้าชำรุดบกพร่อง ไม่ตรงตามตัวอย่าง ไม่ตรงตามคำพรรณนา หรือเนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกำหนด

 

 

 ( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 82) )

( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.39/2537 )

 

   (4) มีการบอกเลิกสัญญาบริการเนื่องจากเหตุและตามเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

 

 

 ( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 82) )

( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.39/2537 )

 

    ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับใบลดหนี้นำภาษีมูลค่าเพิ่มที่ปรากฏตามใบลดหนี้ดังกล่าว มาหักออกจากภาษีซื้อของตนในเดือนภาษีที่ได้รับใบลดหนี้นั้น

 

http://www.rd.go.th/publish/5206.0.html#mata82_10

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม