www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ประมาณการภาษีโรงเรือนและที่ดิน

(1/1)

kiki:
อยากทราบผู้รู้ว่าการประมาณการภาษีโรงเรือนและที่ดิน

คืออะไรค่ะ

a-man:
ไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจถูกต้องหรือไม่นะจ๊ะ  แต่ประมาณการภาษีโรงเรือนและที่ดิน  น่าจะมีความหมายถึง  การประมาณตัวภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ที่จะเกิดขึ้นฐานภาษีคือ ค่ารายปีของทรัพย์สินซึ่งหมายถึง จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ ในกรณีที่ทรัพย์สินนั้นให้เช่าและค่าเช่านั้นเป็นจำนวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้ให้ถือค่าเช่านั้นเป็นค่ารายปี แต่ถ้ามีกรณีที่สมควรจะให้พิจารณาได้ว่าค่าเช่านั้นมิใช่จำนวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้ หรือกรณีที่ไม่มีค่าเช่าเนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินดำเนินกิจการเองหรือ ด้วยเหตุอื่น ๆ ให้พิจารณากำหนดค่ารายปีโดยเทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินที่ให้เช่าที่มีลักษณะ ขนาด พื้นที่ ทำเลที่ตั้งและบริการสาธารณะซึ่งทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์คล้ายคลึงกันอัตราภาษีให้เสียในอัตราร้อยละสิบสองจุดห้าของค่ารายปีนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม