www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขาดทุนต่อเนื่อง

(1/1)

sappipat:
จดทะเบียนบริษัท  หลังจากดำเนินงานไปปรากฏว่าขาดทุนทางบัญชีจากค่าเสื่อมทุกปีติดต่อกัน10ปี

   สรรพากรจะทำอะรหรือเปล่าครับ

a-man:
ทางสรรพากรมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี  ดังนั้นขาดทุนทางบัญชี  เป็นเพียงตัวฐานที่จะใช้มาปรับให้เป็นกำไรขาดทุนทางภาษี  เพื่อคำนวณภาษี  ดังนั้นแม้บางปีกิจการอาจจะขาดทุนในทางบัญชี  แต่เมื่อปรับปรุงแล้วอาจจะเปฺ็นกำไรในทางภาษีก็ได้จ๊ะหากกิจการมีการยื่นเสียภาษีถูกต้องและครบถ้วน  ก็ไม่ต้องกลัวการตรวจสอบจากทางสรรพากรจ๊ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม