www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จดทะเบียนบริษัท

(1/1)

ใหม่:
จะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ที่ตั้งสำนักงานจะใช้ที่อยู่ร่วมกับบริษัทอื่น ต้องใช้หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือไม่ค่ะ

a-man:
แล้วแต่กรณี  เช่น  

ถ้าเช่า  ก็ต้องใช้สัญญาเช่า

ถ้ายินยอม  ก็ต้องให้เจ้าบ้านทำหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการค้าจ๊ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม