www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบเสร็จรับเงิน

(1/1)

แยม:
กิจการเช่าอาคารจากบุคคล แต่ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำ-ค่าไฟยังเป็นชื่อบุคคลแต่ที่อยู่ของบริษัทจะลงบัญชีได้หรือไม่ เคยอ่านเจอว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทจริงก็สามารถใช้ได้

a-man:
ให้ทำสัญญาเช่า  และระบุในสัญญาว่า  ผู้เช่าเป็นผู้ชำระค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า  ก็สามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้แล้วจ๊ะ

เกด:
แล้วภาษีนำมาใช้ได้หรือป่าวค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม