www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หนี้สูญต่างประเทศ ต้องทำอย่างไร จึงจะใช้สิทธิเป็นค่าใช้จ่ายได้

(1/1)

แมว:
มีหนี้สูญต่างประเทศมูลค่า 10 ล้าน ถ้าจะฟ้องร้องในต่างประเทศ จะเสียค่าใช้จ่ายมากมีทางออกอย่างอื่นหรือไม่ ที่จะทำให้หนี้สูญนั้น ตัดเป็นค่าใช้จ่ายแล้วไม่ต้องบวกกลับในการคำนวณภาษีนิติบุคคลหรือ มีกฎหมายใดที่จะรองรับได้บ้าง หรือว่าใช้ตามกฎกระทรวง 186 หรือ ฟ้องในไทยบังคับคดีได้ถ้าเอกสารพร้อม แต่เอกสารพร้อมประกอบด้วยอะไรตอบด้วยน่ะ ถ้าใครทราบ  หร้อ มีกฎหมายอ้างอิงค่ะเยอะมากค่ะ ถึงปลายปี อาจจะ 20 ล้านก็ได้ค่ะ

XXX:
ในทางประมวลรัษฏากร  ในเรื่องของการตัดหนี้สูญก็จะมีเพียงกฎกระทรวง ฉบับที่ 186  เพียงแต่หลักการเหมือนกัน  แต่อาจจะแตกต่างกันในส่วนของวิธีการ  ซึ่งในกรณีนี้เป็นหนี้ที่เกิน  500,000 บาท  ก็จะต้องปฏิบัติตามข้อ 4   การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายมีจำนวนเกิน 500,000 บาทขึ้นไป ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้                      (1) ให้ติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ตามสมควรแก่กรณี โดยมีหลักฐานการติดตามทวงถามอย่างชัดแจ้งและไม่ได้รับชำระหนี้ โดยปรากฏว่า                            (ก) ลูกหนี้ถึงแก่ความตาย เป็นคนสาบสูญ หรือมีหลักฐานว่าหายสาบสูญไป และไม่มีทรัพย์สินใด ๆ จะชำระหนี้ได้                            (ข) ลูกหนี้เลิกกิจการ และมีหนี้ของเจ้าหนี้รายอื่นมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้อยู่ในลำดับก่อนเป็นจำนวนมากกว่าทรัพย์สินของลูกหนี้                      (2) ได้ดำเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีแพ่งหรือได้ยื่นคำขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดีแพ่ง และในกรณีนั้น ๆ ได้มีคำบังคับหรือคำสั่งของศาลแล้วแต่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ จะชำระหนี้ได้ หรือ                      (3) ได้ดำเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีล้มละลายหรือได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดีล้มละลาย และในกรณีนั้น ๆ ได้มีการประนอมหนี้กับลูกหนี้โดยศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยกับการประนอมหนี้นั้น หรือลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายและได้มีการแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ครั้งแรกแล้วจะเห็นได้ว่ากฏหมายไม่ระบุว่าเป็นหนี้ในประเทศหรือต่างประเทศ  แต่จะต้อง

1.  ติดตามทวงถาม

2.  ฟ้องลูกหนี้หรือขอเฉลี่ยหนี้

3.  และต้องมีคำสั่งศาลให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายจึงต้องยึดตามหลักเกณฑ์ตามกฏกระทรวงฉบับนี้  เพียงแต่วิธีการนั้น  คงต้องปรึกษาทางทนายแล้วครับ  เพราะผมก็ไม่ทราบว่าในกรณีที่เป็นหนี้ต่างประเทศ  จะฟ้องกันศาลไหน  ในประเทศไหนครับ

 

http://www.rd.go.th/publish/2483.0.html

แมว:
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4678  

วันที่ : 14 พฤษภาคม 2547  

เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ที่อยู่ในประเทศไทย  

ข้อกฎหมาย : กฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534)ฯ  

ข้อหารือ :      บริษัท ค. ประกอบกิจการเป็นผู้นำเข้าและส่งออกสินค้า บริษัทฯ มีข้อหารือเกี่ยวกับ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญของลูกหนี้ต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกค้าต่างประเทศ

ซึ่งไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย บางรายที่บริษัทฯ ส่งมอบสินค้าไปแล้วไม่ชำระค่าสินค้าให้บริษัทฯ โดย

ยอดขายสินค้าของลูกค้าต่างประเทศแต่ละรายดังกล่าว มีมูลค่าเกินกว่า 500,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้

ทวงถามอย่างเต็มที่แล้ว หากบริษัทฯ ฟ้องคดีจะเสียค่าใช้จ่ายสูงมากจนไม่คุ้มกับหนี้ที่ได้ชำระประกอบกับ

กฎหมายเกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้สูญของกรมสรรพากรไม่ได้กล่าวถึงวิธีปฏิบัติต่อลูกหนี้ต่างประเทศไว้โดย

เฉพาะ ทั้งนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องจำหน่ายหนี้สูญดังกล่าวจากบัญชีลูกหนี้ของบริษัทฯ โดยหักเป็นรายจ่ายใน

การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จึงขอหารือ ดังนี้

     1. หากบริษัทฯ ดำเนินการตัดหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ.

2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ข้อ 4 กล่าวคือ ฟ้อง

ลูกหนี้ต่างประเทศซึ่งไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยเป็นคดีแพ่งในศาลไทย ซึ่งศาลไทยได้พิพากษาให้บริษัทฯ

ชนะคดี ไม่ว่ามูลคดีเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือในต่างประเทศก็ตาม ซึ่งกรณีนี้อยู่ในเขตอำนาจของศาล

ไทยที่จะพิจารณาคดี ตามมาตรา 4(1) หรือมาตรา 4 ตรี แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

และต่อมาศาลได้มีคำบังคับหรือคำสั่งให้ลูกหนี้ชำระหนี้ แต่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ที่อยู่ในประเทศไทยที่

จะชำระให้บริษัทฯ ได้ บริษัทฯ เข้าใจว่า บริษัทฯ จำหน่ายหนี้สูญดังกล่าวออกจากบัญชีลูกหนี้ เพื่อเป็น

รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ทันที เพราะเป็นกรณีที่บริษัทฯ ฟ้องลูกหนี้

เป็นคดีแพ่งต่อศาลและดำเนินการบังคับคดีจนถึงที่สุดแล้ว พบว่าลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใดในเขตอำนาจของ

ศาลไทย ซึ่งเป็นศาลที่บริษัทฯ ดำเนินการฟ้องคดี ซึ่งศาลไทยไม่มีอำนาจไปบังคับคดีในต่างประเทศได้

เพราะเป็นเขตอำนาจของศาลประเทศนั้น ๆ

     2. หากกรมสรรพากรมีความเห็นว่า บริษัทฯ ยังจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้เป็นรายจ่ายใน

การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่ได้ โดยบริษัทฯ ต้องดำเนินการฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่ง

ในศาลต่างประเทศและต้องบังคับคดีจนถึงที่สุด และปรากฏว่าลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใดในต่างประเทศแล้วนั้น

บริษัทฯ มีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวในต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายสูงมาก และต้องมีภาระในการ

ดำเนินคดีจนไม่คุ้มกับจำนวนหนี้ที่บริษัทฯ ไม่ได้รับชำระ กรณีดังกล่าวมีทางเป็นไปได้หรือไม่ที่

กรมสรรพากรจะพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์จำหน่ายหนี้สูญสำหรับลูกค้าต่างประเทศซึ่งไม่มีภูมิลำเนาใน

ประเทศไทย หรือกำหนดจำนวนหนี้ขั้นต่ำที่จำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของต่างประเทศได้โดยไม่ต้อง

ฟ้องคดี โดยพิจารณาจากค่าของสกุลเงินประกอบด้วย  

แนววินิจฉัย :      1. การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ในกรณีหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายมีจำนวนเกิน 500,000

บาท ขึ้นไป ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นหนี้ของลูกหนี้ในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์

วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 4 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้สำหรับกรณีที่เจ้าหนี้จะดำเนินการฟ้องลูกหนี้ใน

คดีแพ่ง หรือยื่นคำขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดีแพ่ง หรือดำเนินการฟ้องลูกหนี้ใน

คดีล้มละลาย หรือได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดีล้มละลายเพื่อ

จำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 4 (2) และ (3) ของ

กฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534)ฯ นั้น เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่าง

ประเทศที่กำหนดให้ศาลไทยยอมรับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลต่างประเทศให้มีผลใช้บังคับใน

ราชอาณาจักรไทยแต่อย่างใด ดังนั้น ในการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้จึงไม่อาจใช้คำพิพากษา

คำบังคับ หรือคำสั่งของศาลต่างประเทศเป็นเอกสารหลักฐานในการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ตามข้อ

4 (2) และ (3) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534)ฯ ได้แต่อย่างใด

     2. กรณีที่บริษัท ค. จะดำเนินการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ในกรณีที่หนี้มีจำนวนเกิน

500,000 บาท โดยได้ดำเนินการฟ้องลูกหนี้ต่างประเทศเป็นคดีแพ่งในศาลไทย และในกรณีนั้น ๆ ได้มี

คำบังคับหรือคำสั่งของศาลแล้ว แต่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ที่อยู่ในประเทศไทยจะชำระหนี้ได้ บริษัทฯ

ย่อมจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้และถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิได้ ตาม

มาตรา 65 ทวิ (9) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 4 (2) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 186

(พ.ศ. 2534)ฯ  

เลขตู้ : 67/32946  คิดว่าน่าจะชัดค่ะ เจอเลยเอามาให้อ่านกันด้วยคะ เพราะคิดว่าคงมีหลายคนที่มีหนี้สูญต่างประเทศแต่ไม่ได้ทำการดำเนินคดีจึงต้องลงเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม