www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีซื้อกับประเภทรถยนต์

(1/1)

น้ำใส:
ทางบริษัทฯได้ซื้อรถยนต์มา 2 คันซึ่งลักษณะต่างกันอยากทราบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนำไปใช้ได้ต่างกันหรือเปล่า

 คันที่1   เป็นรถ มิตซูบิชิ ประเภท รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล  (รย.3) ลักษณะ กระบะบรรทุก  ราคา 350,000  บาท ซื้อมาแบบเปิดบิลเงินสด ไม่มีภาษีซื้อ ณวันที่ซื้อ  ทางบริษัทได้ทำประกันภัยซึ่งออกมาในรูปแบบที่มีภาษีซื้อถูกต้องครบถ้วน ถามว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนี้จะเครมภาษีได้หรือไม่และบันทึกบัญชี ตอนทำประกันภัยอย่างไร?ต้องแยกภาษีซื้อไว้บวกกลับหรือไม่คะ

 คันที่2   เป็นรถ ซูซูกิ ประเภท รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล  (รย.3) ลักษณะ กระบะบรรทุกมีหลังคา  ราคา 350,000  บาท รวมVAT  ซื้อมาแบบเปิดบิลมีภาษีซื้อถูกต้อง ณวันที่ซื้อ และ ทางบริษัทได้ทำประกันภัยซึ่งออกมาในรูปแบบที่มีภาษีซื้อถูกต้องครบถ้วน ถามว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนี้จะเครมภาษีได้หรือไม่  และบันทึกบัญชี ตอนทำประกันภัยอย่างไร?ต้องรวมภาษีอากรให้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเบี้ยประกันภัยหรือแยกออกมาคนละส่วนคะและอยากถามเพิ่มเติมว่าถ้าเป็นรถกระบะส่วนบุคคลทางภาษีแล้วเป็นคนละประเภทกับรถยนต์นั่งใช่หรือไม่คะเพราะตอนนี้งงๆกับเรื่องภาษีรถพวกนี้มากๆๆรบกวนท่านผู้รู้อธิบายให้คนรู้น้อย กระจ่างด้วค่ะ  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

(ถ้าตอบผ่านอีเมล์จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ)

007:
ภาษีซื้อจากรถกระบะ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถกระบะ ถ้าบิลถูกต้อง ก็สามารถนำมาขอคืนได้ครับ (เนื่องจากไม่ใช่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล)a-man:
ภาษีซื้อต้องห้าม จะเกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มครับ โดยประมวลรัษฎากรได้กำหนดในมาตรา 82/5 ว่าภาษีซื้อในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ให้นำมาหักในการคำนวณภาษีตามมาตรา 82/3 ซึ่งก็คือการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี ( หาอ่านรายละเอียดได้จากเว็ปสรรพากรhttp://www.rd.go.th/publish/5206.0.html#mata82_5 )ภาษีซื้อที่ไม่สามารถนำมาหักในการคำนวณภาษี

1.กรณีไม่มีใบกำกับภาษีหรือไม่อาจแสดงใบกำกับภาษีได้ว่ามีการชำระภาษีซื้อ

2.ใบกำกับภาษีมีข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

3.ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ ได้แก่ ภาษีซื้อที่ไม่เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ

4.ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองหรือเพื่อการอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน

-ค่ารับรอง หรือค่าบริการไม่ว่าจะจ่ายเพื่อการรับรอง หรือให้บริการแก่บุคคลใดและไม่ว่าจะอำนวยประโยชน์แก่กิจการหรือไม่ก็ตาม เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายเพื่อการกีฬา

-ค่าสิ่งของหรือประโยชน์ที่ให้แก่บุคคลซึ่งได้เป็นการรับรองหรือบริการ

5.ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีซึ่งออกโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษี

6.ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ หรือรับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน

7.ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อ

8.ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้หรือจะใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายของกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

9.ภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและต่อมาได้ขายหรือให้เช่าหรือนำไปใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้เฉพาะที่ได้กระทำภายในสามปีนับแต่เดือนภาษีที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์

10.ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีมิได้ตีพิมพ์ขึ้นหรือมิได้จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ

11.ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีซึ่งมีรายการในใบกำกับภาษีเป็นสำเนา (Copy) แต่ไม่รวมถึงใบกำกับภาษีที่ได้จัดทำรวมกับเอกสารการค้าอื่นซึ่งมีจำนวนหลายฉบับ และใบกำกับภาษีซื้อมีรายการในใบกำกับภาษีเป็นสำเนามีข้อความว่า “เอกสารออกเป็นชุด” ปรากฏอยู่ด้วย

12.ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษี ซึ่งรายการในใบกำกับไว้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง

 จากข้อ  6.ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ หรือรับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน  

จะเห็นได้ว่า  กฏหมายกำหนดจากประเภทของรถนะจ๊ะ  ไม่ได้ดูว่า  ซื้อรถมามี vat  หรือไม่  จึงให้ดูจากคู่มือจดทะเบียนรถยนต์จ๊ะ  ว่าระบุเป็นรถประเภทอะไร  ถ้าไม่ใช่รถประเภท  "รถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน"  แล้ว  ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นสามารถขอคืนได้นะจ๊ะ  รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่เกิดจากรถดังกล่าวด้วย

มิ้นท์:
จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ชื่อนาย ทวนทอง

ชื่อร้านชื่อ วาย ทริปเปิ้ล

อยากทราบว่ารายการต่อไปนี้นำมาใช้ในภาษีซื้อ เพื่อหักภาษีขายได้หรือไม่ รายการดังนี้ค่ะ

1. ค่าไฟฟ้า ชื่อนาย ทวนทอง

2. ค่าประปา ชื่อนาย ทวนทอง

3. ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน + เคลื่อนที่ ชื่อ นาย ทวนทอง.

4. บิลน้ำมัน แต่รถไม่ใช่ชื่อนาย ทวนทอง และไม่ใช่ชื่อร้าน วาย ทริปเปิ้ล

5. จากข้อ 1-4 จำเป็นต้องไปเปลี่ยนจากชื่อนายทวนทอง มาเป็น ร้านวาย ทริปเปิ้ล หรือเปล่า จึงจะนำมาเป็นภาษีซื้อหักกับภาษีขายได้

มูมู่:
เป็นภาษีซื้อต้องห้ามค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม