www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

WHT ค่าCOMMISSION

(1/1)

101:
กรณีที่บริษัทฯ จ่ายค่าคอมฯ ให้พนักงานขาย โดยคิดจากยอดขายเป็นหลัก ไม่ขึ้นอยู่กับเงินเดือน ขายมากก็ได้มาก

จะจ่ายให้ทุก ๆ ไตรมาส อยากทราบว่าบริษัทฯ ต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราเท่าไหร่ เปิดดูแล้วเห็นเป็น(2) และปัจจุบันก็หักที่ 5% พยายามหาข้อมูลอ้างอิงว่าทำไมหัก 5% (คุยกับบช.ท่านอื่นบอกหัก 3%) รบกวนช่วยอธิบายด้วยค่ะ

Nat:
หักตามอัตราก้าวหน้าครับ เหมือน 40 (1)

town:
เงินได้ค่านายหน้า  ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 )  ดังนั้นการหักภาษี ณ ที่จ่ายจะหักตามอัตราก้าวหน้า  เหมือนกับเงินเดือน ( มาตรา 40 ( 1 ) )  แต่ในทางปฏิบัติมักจะหักกันในอัตราเหมา  ซึ่งบางกิจการก็หักไว้ 3%  บางกิจการก็หักไว้  5%  เพราะยากที่จะทราบได้ว่าผู้รับค่านายหน้านั้นยังมีรายได้จากที่อื่นอีกหรือไม่  และเป็นเงินได้ประเภทอะไร  จึงหักเหมาไว้ก่อน  ในมุมมองสรรพากร  สามารถหักเหมาไม่ว่า จะหักไว้ 3% หรือ 5%  ก็ตาม  เพราะถ้าหักไว้มากกว่า การคำนวณด้วยอัตราก้าวหน้าแล้ว  สรรพากรไม่เสียเปรียบ  ก็ไม่มีโทษปรับแต่อย่างใด  แต่หากคำนวณแล้ว  การหักเหมาในอัตรา 3%  หรือ 5%  นั้นน้อยกว่าอัตราก้าวหน้า  ก็อาจจะทำให้ผู้มีหน้าที่หักนั้นเกิดปัญหาได้  เนื่องจากหักไว้ไม่ครบถ้วนครับสรุป  จะหักเหมาในอัตราใด  ก็ให้ดูตามข้อมูลและความเหมาะสมครับ  เพราะบางกิจการก็หักถึง 10% ก็มีครับ

101:
ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ กระจ่างขึ้นเยอะเลย ตอนแรกกลัวว่าการจ่ายเงินค่าCOMทุก ๆ ไตรมาสจะไม่สัมพันธ์กับการหัก ณ ที่จ่าย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม