www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีโรงเรือน

(1/1)

Jurirat:
อยากถามว่าถ้าชาวต่างชาติที่ซื้อบ้านในนามบริษัท ต้องเสียภาษีโรงเรื่อนไหมคะ
แล้วต้องเสียเท่าไหร่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม