www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบอัตราการเสียภาษีรถแต่ละประเภทครับ

(1/1)

sutida7saengsri:
รายละเอียด ด้านล่าวงเลยครับ บอล1?2คืออะไร
1. รถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 3000 ซีซี D4D เสียภาษีเท่าไรต่อปี และลดปีล่ะกี่เปอร์เซ็น แล้วจะไปจบที่กี่เปอร์เซ็นส่วนลดครั้งสุดท้าย
2. รถยนต์ 4 ประตู เครื่อง 2500 ซีซี  เสียภาษีเท่าไรต่อปี และลดปีล่ะกี่เปอร์เซ็น แล้วจะไปจบที่กี่เปอร์เซ็นส่วนลดครั้งสุดท้าย
3. รถยนต์ 2 ประตู เครื่อง 2500 ซีซี  เสียภาษีเท่าไรต่อปี และลดปีล่ะกี่เปอร์เซ็น แล้วจะไปจบที่กี่เปอร์เซ็นส่วนลดครั้งสุดท้าย
4. รถยนต์เก่ง เครื่อง 2000 ซีซี  เสียภาษีเท่าไรต่อปี และลดปีล่ะกี่เปอร์เซ็น แล้วจะไปจบที่กี่เปอร์เซ็นส่วนลดครั้งสุดท้าย
5. รถยนต์เก่ง เครื่อง 1800 ซีซี  เสียภาษีเท่าไรต่อปี และลดปีล่ะกี่เปอร์เซ็น แล้วจะไปจบที่กี่เปอร์เซ็นส่วนลดครั้งสุดท้าย
6. รถยนต์เก่ง เครื่อง 1500 ซีซี  เสียภาษีเท่าไรต่อปี และลดปีล่ะกี่เปอร์เซ็น แล้วจะไปจบที่กี่เปอร์เซ็นส่วนลดครั้งสุดท้าย
7. รถยนต์เก่ง เครื่อง 1400 ซีซี  เสียภาษีเท่าไรต่อปี และลดปีล่ะกี่เปอร์เซ็น แล้วจะไปจบที่กี่เปอร์เซ็นส่วนลดครั้งสุดท้าย
8. รถยนต์เก่ง เครื่อง 1200 ซีซี  เสียภาษีเท่าไรต่อปี และลดปีล่ะกี่เปอร์เซ็น แล้วจะไปจบที่กี่เปอร์เซ็นส่วนลดครั้งสุดท้าย
ufabetเว็บตรง
ขอบคุณในคำตอบที่ทุกท่านกรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ามาตอบจึงขอแสดงความขอบคุณจากใจจริง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม