www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ข้อแตกต่างระหว่างภาษี อบต.และภาษีเทศบาล

(1/2) > >>

นิสิตบัญชี ปี 3:
อยากทราบว่าการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทศาล ทั้งเทศบาลเฉยๆและเทศบาลเมืองแตกต่ากันอย่างไร อยากได้คำตอบไปทำรายงานเร็วๆค่ะ

007:
อย่าโกงเรื่องเรียนครับ

town:
http://e-fpo.fpo.go.th/e-local/data/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2_SDI/group2/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99(%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1).pdfพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543

http://www.lawonline.co.th/Document/code630.docพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508

http://www.lawonline.co.th/Document/code376.docหรือลองค้นหากฏหมายตามลิงค์http://www.nukbunchee.com/law/indexlaw_a_z.php1. ภาษีบำรุงท้องที่

http://www.bma.go.th/html/tax3.html2. ภาษีป้าย

http://www.bma.go.th/html/tax2.html3. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

http://www.bma.go.th/html/tax1.html

จังจัง:
อยากรู้เรื่องภาษีของอบต.เปลี่ยนเป็นเทศบาลจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรอยากว่ามาก

13:
ภาษีอบจ.คิดกี่เปอร์เซ็นค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม