www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การบันทึกบัญชีหอพัก

(1/1)

กิด:
หอพักมี30ห้อง เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ผ่านมาก็มีการบันทึกบัญชีรายรับทุกเดือนโดยแยกเป็นรายห้องเช่น
ห้อง 1 ค่าเช่า.   ค่าไฟฟ้า.  ค่าน้ำประปา.   ยอดรวม.  วันที่รับเงิน
ห้อง 2 ค่าเช่า.   ค่าไฟฟ้า.  ค่าน้ำประปา.   ยอดรวม.   วันที่รับเงิน
ห้อง 3 ค่าเช่า.   ค่าไฟฟ้า.  ค่าน้ำประปา.   ยอดรวม.   วันที่รับเงิน
.
.
.
พอขึ้นเดือนใหม่ก็ทำการบันทึกบัญชีตามแบบฟอร์มนี้ทุกเดือน แล้วก็รวมยอดไปยื่นแบบ ภงด.90
อยากทราบว่า แบบนี้ถือเป็นบัญชีราบรับที่ถูกต้องหรือเปล่า สำหรับบุคคลธรรมดามีการกำหนดรูปแบบบัญชีหอพักว่าต้องทำอย่างไร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม