www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การบันทึกค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาพิจารณ์สิ่งแวดล้อม

(1/1)

THIRAYU:
เนื่องจากบริษัท ต้องทำโครงการประชาพิจารณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
และมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น โดยมีผู้นำและชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วม เช่น
1.ค่าใช้สถานที่ ซึ่งเป็นศาลาวัด แต่ใช้บุคคลลงชื่อในใบรับเงินแทนวัด ค่าใช้จ่ายนี้จะเป็นค่าเช่าสถานที่ หรือค่าบริการใช้สถานที่ และต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ครับ
2. ค่าอาหารกล่อง อาหารเบรคและเครื่องดื่ม สำหรับชาวบ้านที่มาเข้าร่วม จะถือเป็นค่ารับรองหรือค่าใช้จ่ายประเภทใดได้บ้างครับ และมีหลักฐานใบรับเงินเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องหัก ณ ด้วยหรือไม่ครับ
3 ค่าเช่าเครื่องเสียง กรณีที่เจ้าของมาควบคุมด้วยจะเป็นค่าเช่าหรือค่าบริการ ครับ

Caglecash:
อันนี้น่าสนใจดีีครับ ซับซ้อนไปหมด ชื่อก็ไม่ได้เป็นของเราเองด้วย

Aoraumar:
มีการแจ้งแบบนี้ดีมากเลยนะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม