www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ระบบ paperless ของกรมศุลฯ

(1/3) > >>

ซี:
สอบถามภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะว่า กรณีส่งออก ระบบ EDI เดิมเราจะดูวันที่ที่เจ้าหน้าที่ประทับตราตรวจปล่อย เป็นวันที่ที่จะลงรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม  แต่ระบบpaperless นั้น กรมศุลจะรับข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์แล้วตอบกลับมาเป็น status  ไม่แน่ใจว่าควรยึดวันที่ status 02 หรือ 03  ที่จะต้องใช้ลงในรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม  

ถ้ายึดตามคำว่า"ตรวจปล่อย"ที่กรมสรรฯเคยตอบข้อหารือระบบเก่า ก็น่าจะเป็น status 03

แต่ตามประมวล ม.78(4) ใช้ข้อความว่า"วันที่ทำใบขนขาออก" ก็น่าจะใช้ status 02

ขอบคุณค่ะ

แมว:
ไม่ทราบว่ามีข้อหารือที่กรมสรรพากรเคยตอบไว้หรือไม่ค่ะ

แมว:
เลขที่หนังสือ

 : กค 0706/2330

 

วันที่

 : 22 กุมภาพันธ์ 2550

 

เรื่อง

 : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการบันทึกในรายงานภาษีขายและบันทึกบัญชีส่งออกสินค้า รวมทั้งการตัด สต็อกสินค้าในรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

 

ข้อกฎหมาย

 : มาตรา 78(4)(ก) มาตรา 87 แห่งประมวลรัษฎากร

 

ข้อหารือ

 :               บริษัทฯ ประกอบกิจการส่งออกสินค้าประเภทอาหารบรรจุในภาชนะ ซึ่งเป็นสินค้าประเภทที่ไม่ ต้องเสียอากรขาออก บริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านพิธีศุลกากรโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) จะไม่มีเจ้าหน้าที่ศุลกากรลงชื่อสลักหลังใบขนสินค้าขาออกตรงบันทึกการตรวจ บันทึก การปล่อย การตรวจรับสินค้า บริษัทฯ จะพิมพ์สำเนาใบขนสินค้าได้เฉพาะด้านหน้าของใบขนสินค้า ที่มีเลขที่ใบขนสินค้าและรายละเอียดของสินค้าเท่านั้น บริษัทฯ เห็นว่า ตามมาตรา 78 (4)(ก) แห่ง ประมวลรัษฎากร กำหนดให้การส่งออกนอกจากที่ระบุใน (ข) หรือ (ค) ให้ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อชำระ อากรขาออก วางหลักประกันอากรขาออก หรือจัดให้มีผู้ค้ำประกันอากรขาออก เว้นแต่ในกรณีที่ไม่ต้อง เสียอากรขาออกหรือได้รับยกเว้นอากรขาออก แล้วแต่กรณี ก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นในวันที่มีการออก ใบขนสินค้าขาออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร แต่ตามมาตรา 10 ตรี แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ได้ระบุว่า ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีสำหรับของที่ส่งออกเกิดขึ้นในเวลาที่ส่งของออกสำเร็จ บริษัทฯ ขอทราบว่า

              1. การส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศ ในการบันทึกยอดขายส่งออกในรายงานภาษีขายตาม ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการตัดสต็อกสินค้าในรายงานสินค้าและวัตถุดิบ บริษัทฯ จะต้องใช้วันที่ที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรลงชื่อตรวจปล่อยสลักหลังใบขนสินค้าขาออก หรือใช้วันที่รับบรรทุก สินค้าขึ้นเรือออกไปซึ่งตรงกับวันที่ที่ปรากฏในใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading)

              2. ในการบันทึกรายได้จากการขายสินค้าเพื่อการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทฯ จะต้องใช้วันที่ ที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรลงชื่อตรวจปล่อยสลักหลังใบขนสินค้าขาออก หรือใช้วันที่รับบรรทุกสินค้าขึ้นเรือ ออกไปซึ่งตรงกับวันที่ที่ปรากฏในใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading)

              3. ตามข้อ 2 และข้อ 27 ของประกาศกรมศุลกากรที่ 57/2549 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 16/2549 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2549 กำหนดให้การผ่านพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการส่งสินค้าออกไป นอกราชอาณาจักรให้กระทำได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) และให้ผู้ส่งของ ออกหรือตัวแทนยื่นขอรับรองใบขนสินค้าขาออกต่อหน่วยบริการศุลกากร พร้อมชำระค่าธรรมเนียม การจำลองเอกสารตามอัตราที่กำหนดไว้ในแบบ บศ.5 เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะพิมพ์ใบขนสินค้าจากระบบ คอมพิวเตอร์ของศุลกากรและลงชื่อรับรองว่า "ใบขนสินค้าได้พิมพ์จากระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร" กรณีดังกล่าวจะมีวันที่ที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรลงชื่อตรวจปล่อยสลักหลังใบขนสินค้าขาออกหรือไม่ และ สามารถใช้วันที่ที่ปรากฏในใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) ได้หรือไม่ หรือจะต้องปฏิบัติอย่างใด

 

แนววินิจฉัย

 :               1. กรณีตาม 1 ในการลงรายการในรายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ บริษัทฯ มีหน้าที่ จัดทำรายการตามมาตรา 87 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89) เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการจัดทำรายงาน การลงรายการในรายงาน การเก็บใบกำกับภาษี และเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ประกอบการลงรายงาน ภาษีซื้อตามมาตรา 87 และมาตรา 87/3 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2542 โดยบริษัทฯ จะต้องลงรายการในรายงานภาษีขายภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ความรับผิดในการเสีย ภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นคือวันที่มีการออกใบขนสินค้าขาออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ซึ่งหมายถึงวันที่ ประทับตราใบขนสินค้าขาออก กล่าวคือ ขั้นตอนในการปฏิบัติกรณีการส่งออกยังคงเป็นไปตามปกติแบบ ที่ใช้เอกสาร เพียงแต่ขณะนี้เป็นการกระทำทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารตามกฎหมายว่าด้วย ศุลกากร และบริษัทฯ จะต้องบันทึกรายการในรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามปริมาณสินค้าหรือวัตถุดิบ ที่รับมาหรือจ่ายไปจริง และให้ลงรายการภายในสามวันทำการนับแต่วันที่รับมาหรือจ่ายไปซึ่งสินค้า หรือวัตถุดิบ

              2. กรณีตาม 2 การรับรู้รายได้จากการส่งออกสินค้าเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทฯ ต้องรับรู้ รายได้เมื่อออกใบขนสินค้าขาออกตามเกณฑ์สิทธิ์ ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 1/2528 เรื่อง การใช้เกณฑ์สิทธิ์ในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2528

              3. กรณีตาม 3 การจัดทำใบขนสินค้าสำหรับการผ่านพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการส่งสินค้าออกไป นอกราชอาณาจักรซึ่งกระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) เนื่องจากเป็น วิธีการปฏิบัติงานตามกฎหมายซึ่งอยู่ในความควบคุมของกรมศุลกากร ดังนั้น จึงขอให้บริษัทฯ ได้ สอบถามโดยตรงต่อกรมศุลกากรต่อไป

 

เลขตู้

 : 70/34797

 

ซี:
ขอบคุณคุณแมวมากค่ะ สำหรับ ruling ที่ลงมาให้

แต่ก็ยังงงในคำตอบกรมสรรฯอยู่ค่ะ (เหมือนไม่ได้ตอบ)

ตามมาตรา 78 (4)(ก) แห่ง ประมวลรัษฎากร บอกว่า "ความรับผิดให้เกิดขึ้นในวันที่มีการออก ใบขนสินค้าขาออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร "  มันขึ้นอยู่กับการตีความตรงนี้ใช่มั๊ยคะ

เดิมเคยมี ruling กรมตอบว่าให้ใช้วันที่เจ้าหน้าที่สลักหลังตรวจปล่อย  แต่ ruling นี้เป็นกรณีระบบการส่งออกแบบ EDI เดิม ที่เราสามารถดูวันที่ดังกล่าวได้  แล้ววันที่นั้นส่วนใหญ่แล้วจะเกิดก่อนวันที่เรือออกจริง 3-4 วัน คือเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เห็นใบขน ก็ตรวจใบขนแล้วเซ็นชื่อตรวจปล่อย ไม่เกี่ยวกับวันเรือออกเลย  แล้วหลายครั้งที่วันที่ตรวจปล่อยอาจเกิดขึ้นก่อนวันที่ขนของออกจากโรงงานด้วย เพราะบริษัทจะทำใบขนไปผ่านพิธีการก่อนจะload ของออก

แต่ระบบpaperlessใหม่ จะไม่มีเจ้าหน้าที่เซ็นแล้ว แต่กรมจะตอบกลับมาเป็นแต่ละ status ซึ่งจะระบุวันของแต่ละ statusมาให้

เมื่อเราส่งข้อมูลใบขนออนไลน์ไป กรมศุลจะตอบรับใบขนพร้อมระบุเลขที่ใบขนกลับมาให้ซึ่งเป็น status 02 เมื่อบริษัทขนของเข้าท่าไปแล้ว กรมศุลก็จะตอบกลับมาด้วย status 03  

ส่วน status 04 จะเป็นวันเรือออก หรือก่อนเรือออก 1 วัน (ไม่รู้ทำไม)

อาจจะมีความเข้าใจที่ผิดพลาดในแต่ละ status ที่อธิบายไปข้างต้นนะคะ  ก็เลยไม่รู้ว่าควรจะดู status ไหนเป็นวันที่เกิดความรับผิดในทาง VAT วันไหนที่จะเรียกว่าเป็นวันตรวจปล่อยได้  เพราะถ้าบอกว่าต้องส่งของสำเร็จ มันก็จะเป็นวันเรือออก แต่ระบบEDIเดิม เจ้าหน้าที่เซ็นตรวจปล่อยก่อนวันเรือออกแน่นอนค่ะ

แมว:
ส่งตัวอย่างใบขน paperless มาให้ดูให้หรือไม่ ที่ nisakorn@kittymail.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม