www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การปรับปรุงยอดยกมาต้นปี

(1/1)

รักษ์:
1.ถ้าตรวจสอบแล้วว่ายอดลูกหนี้ผิดจากความเป็นจริง

 1.1 บางส่วนออกใบเสร็จไปวางบิลแต่ยังไม่ได้รับเงินแต่บันทึกเป็นรับเงินสดไปแล้ว

1.2 บางส่วนรับเงินแล้วแต่ยังไม่ได้ออกใบเสร็จและยังไม่ได้ตัดยอดลูกหนี้2. ถ้าตรวจสอบว่ามียอดเจ้าหนี้ผิดจากความเป็นจริง

2.1 บางส่วนมีการชำระด้วยเงินสดไปแล้วแต่ไม่มีใบเสร็จการรับเงินของเจ้าหนี้มายืนยันและยอดยังค้างอยู่

2.2 บางส่วนยังไม่ได้ชำระแต่มีการตัดจ่ายเป็นเงินสดออกไป3. ถ้าตรวจสอบว่ามีเช็ครับล่วงหน้าผิดจากความเป็นจริง

3.1 ถ้าเช็ครับล่วงหน้าได้มีการขึ้นเงินไปแล้วแต่ไม่ได้ตัดยอดเช็คออก แต่บันทึกผิดเป็นการนำเงินสดมาฝากธนาคารแทนรบกวนช่วยตอบคำถามด้วยนะคะ

แมว:
ทุกรายการก็ต้องปรับให้ถูกต้องในวันต้นงวดได้ค่ะ และ ก็ควรปรึกษา auditor ด้วยน่ะ  เพราะต้องมีประเด็นแน่ๆ กับ เขา และ สรรพากร ว่าณ 31/12 ของปีที่ผ่านมานั้น ได้ตรวจสอบกันจริงหรือไม่การปรับปรุงก็ตามปกติอะไรผิดอะไรถูกก็เดบิตเครดิตไม่ตามนั้น

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม