www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กรณีเป็นหุ้นส่วนคณะบุคคล แล้วจดทะเบียนสมรสกันได้หรือไม่

(1/1)

m:
กรณีที่ตั้งคณะบุคคลก่อนที่จะสมรสกัน แล้วเมื่อสมรสกัน สามารถที่จะจดทะเบียนสมรสได้หรือไม่คะ

a-man:
เมื่อจดทะเบียนสมรสแล้ว  ก็ทำให้สิ้นสภาพคณะบุคคลนะจ๊ะ  เพราะถือว่าเป็นคนๆ เดียวกันในทางกฏหมาย  ทางออก  ก็ให้ทำเรื่องเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนในคณะบุคคลจ๊ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม