www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขั้นตอนการเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย

(1/1)

รัตนา สีมาววงษ์:
หักยังไง

ขั้นตอนการหักเป็นยังไง

แมว:
http://www.prasitwiset.com/?cat=24ไปที่นี่ได้เลยค่ะ

คิม:
หักจากเงินได้สุทธิ

เอฟ:
หักณที่จ่ายหมายความว่าอยางไรครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม