www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าใช้จ่ายในการทำรีไฟแนนท์เงินกู้

(1/1)

แอ๊บแบ๊ว:
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะตัดจ่ายตามอายุของสัญญาเงินกู้ระยะยาวคือ 6 ปี หรือว่าต้องตัดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในรอบบัญชีที่มีการจ่ายคะ

a-man:
เมื่อทำรีไฟแนนท์เสร็จแล้ว  ค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่จ่ายไปก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐ์กิจอีกแล้ว  ดังนั้นจึงต้องตัดเป็นรายจ่ายในปีที่เกิดรายการทั้งจำนวนจ๊ะ  หุหุ...ขอบอก

แอ๊บแบ๊ว:
ก่อประโยชน์ในแง่ของการนำเงินทุนมาหมุนเวียนในกิจการตามอายุสัญญาเงินกู้ไงคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม