www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ผู้ทำบัญชี

(1/1)

ใหม่:
เป็นพนักงานบัญชีของบริษัทฯ จบปริญญาตรี จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

ไหม ต้องขึ้นทะเบียนกับใคร ขอบคุณค่ะ

town:
ถ้าเป็นผู้ทำบัญชี  ต้องขึ้นทะเบียนครับ

1.  สภาวิชาชีพบัญชี

http://www.fap.or.th/2.  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

http://www.dbd.go.th/สอบถามขั้นตอนและวิธีการได้ตามหน่วยงานเลยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม