www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เบี้ยปรับ ภพ.30 คำนวณอย่างไร

(1/1)

สมิตานันท์:
มีรายยอดขาย  50,000  บาท ภาษี 3,500 บาท เมื่อ 15 มกราคม 2549  เบี้ยปรับ คำนวณอย่างไรคะ  ขอกรุณาตอบด้วยคะ  

town:
1.  เบี้ยปรับ  เสียตามมาตรา 89 (2) มิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือแบบนำส่งภาษีภายในกำหนดเวลา ให้เสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่งในเดือนภาษี  เช่น  ภาษี 3,500 จะเสียเบี้ยปรับ 2 เท่าก็จะเท่ากับ  7,000 บาท ( ไม่รวมตัวภาษี เฉพาะเบี้ยปรับ 7,000 บาท )

http://www.rd.go.th/publish/5209.0.html#mata892.  เงินเพิ่ม  เสียตามมาตรา 89/1  กล่าวคือ บุคคลใดไม่ชำระภาษีหรือนำส่งภาษีให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ

เช่น  ผมสมมติว่าเป็นภาษีของเดือน ธ.ค. 48  จะต้องยื่นไม่เกิน 15 ม.คง 49  แต่ไม่ได้ยื่น  จึงต้องคำนวณเงินเพิ่มตั้งแต่ เดือน ม.ค. 49  ถึงวันที่  14  เดือน ก.ค. 50  ( จะต้องยื่นไม่เกินวันที่  14  ก.ค. 50  มิฉะนั้นจะต้องคิดเพิ่มอีก  1 เดือน ) คิดรวมเป็นจำนวนเดือนเท่ากับ  19 เดือน  คำนวณเงินเพิ่ม = 3,500 x 1.5% x 19  =  997.50 บาท

http://www.rd.go.th/publish/5209.0.html#mata89_13.  ( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.81/2542 )

      ( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.98/2543 )

       ( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.117/2545 )

เพิ่มเติมด้วยครับ

สมิตานันท์:
ขอบคุณสำหรับความรู้ที่มอบให้นะคะ  จะติดตามเว็ปไซน์นี้ต่อไปเรื่อย ๆ คะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม