www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เปลี่ยนการคิดค่าเสื่อมราคา

(1/2) > >>

sailom:
เดิมค่าเสื่อมทุกชนิดคิดวิธีเส้นตรงตัด 5 ปี  ในปี 50 ต้องการเปลี่ยนเป็นตัด 3 ปีเฉพาะอุปกรณ์คอมฯ คำถามคือ

1.สามารถเปลี่ยนได้หรือเปล่าถ้าได้ต้องมีขั้นตอนอย่างไรค่ะ(เช่นต้องแจ้งสรรพากรหรือเปล่า)

2.เปลี่ยนเฉพาะอุปกรณ์คอมอย่างเดียวและคำนวณตัด 3 ปีตั้งแต่ปี 50 ได้เลยไหมค่ะ

007:
เปลี่ยนได้ครับ ต้องขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากรครับ

อาร์ท สรศักดิ์ มาแฮ:
พอดีจะทำการบ้านแล้วมาเจอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดค่าเสื่อมราคา ซึ่งตามโจทย์มีดังนี้ครับ

                     บริษัท ศรีวิศาล จำกัด

                         งบกำไรขาดทุน

             สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x5

รายได้จากการขาย                                  9,500,000

ต้นทุนขาย                                             5,900,000

กำไรขั้นต้น                                            3,600,000

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร                  1,300,000

กำไรก่อนหักภาษีเงินได้                            2,300,000

ภาษีเงินได้ (30%)                                      690,000

กำไรสุทธิ                                              1,610,000ข้อมูลเพิ่มเติมมีดังนี้ :-

1. บริษัทประสบกับปัญหาในการเก็บเงินจากลูกหนี้หลายราย บริษัทจึงเพิ่มค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจาก 1% เป็น 2% จากยอดขาย บริษัทประมาณว่าถ้าบริษัทใช้อัตรา 2% ในงวดก่อนจะทำให้หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 83,000 บาท หนี้สงสัยจะสูญของงวดปัจจุบัน คำนวณโดยใช้อัตราใหม่และนำไปรวมในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแล้ว2. จำนวนหุ้นสามัญที่อยู่ในมือบุคคลภายนอก ณ วันสิ้นปี 25x5 มีจำนวน 400,000 หุ้น ในระหว่างปีไม่มีการจำหน่ายหรือซื้อหุ้นคืนมา3. บริษัทพบว่ามี 2 รายการที่ยังไม่ได้นำมารวมในงบกำไรขาดทุน คือ

     - สินค้าล้าสมัยจำนวน 72,000 บาท

     - รายการขาดทุนจากภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงซึ่งบริษัทไม่ได้ทำประกันภัยไว้จำนวน 127,000 บาท4. กำไรสะสมต้นปี 25x5 มีจำนวน 2,800,000 บาท เงินปันผลจ่าย 700,000 บาท ได้ประกาศและจ่ายในปีนี้5. ต้นปี 25x5 บริษัทเปลี่ยนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคมเครื่องจักรเส้นตรงไปเป็นวิธีเร่ง (วิธียอดลดลงสองเท่า) เครื่องจักรดังกล่าวมีราคมทุน 600,000 บาท ประมาณอายุการใช้งาน 8 ปี บริษัทซื้อมาตั้งแต่ต้นปี 25x2 พนักงานบัญชีจัดทำตารางเพื่อแสดงจำนวนค่าเสื่อมราคาที่คำนวณไว้ของปีก่อนดังนี้  ปี       วิธีเส้นตรง       วิธียอดลดลงสองเท่า       ผลต่าง

25x2      75,000                 150,000             75,000

25x3      75,000                 112,500             37,500

25x4      75,000                  84,375               9,375

รวม        225,000                346,875           121,875

บริษัทยังไม่ได้บันทึกรายการนี้6. ในปีนี้บริษัทพบข้อผิดพลาด 2 รายการที่เกิดขึ้นในปีก่อนคือ     -  เมื่อบริษัทตรวจนับสินค้าคงเหลือสิ้นปี 25x2 ปรากฎว่าในตรวจนับสินค้าคงเหลือหายไป 1 ใบ จึงทำให้สินค้าคงเหลือสิ้นปี 25x2 ต่ำเกินไป 95,000 บาท

     -  บริษัทไม่ได้บันทึกค่านายหน้าพนักงานของปี 25x4 จำนวน 40,000 บาทและได้นำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปี 25x5

อาร์ท สรศักดิ์ มาแฮ:
พอดีจะทำการบ้านอาจารย์ดุมาก ๆ เลยครับ ช่วยเฉลยการบ้านให้ผมด้วยได้ไหมครับ ขอร้องล่ะ พอดีทำแล้วไม่รู้ว่าถูกไหม งงมากเลยครับ

                     บริษัท ศรีวิศาล จำกัด

                         งบกำไรขาดทุน

             สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x5

รายได้จากการขาย                                  9,500,000

ต้นทุนขาย                                             5,900,000

กำไรขั้นต้น                                            3,600,000

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร                  1,300,000

กำไรก่อนหักภาษีเงินได้                            2,300,000

ภาษีเงินได้ (30%)                                      690,000

กำไรสุทธิ                                              1,610,000ข้อมูลเพิ่มเติมมีดังนี้ :-

1. บริษัทประสบกับปัญหาในการเก็บเงินจากลูกหนี้หลายราย บริษัทจึงเพิ่มค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจาก 1% เป็น 2% จากยอดขาย บริษัทประมาณว่าถ้าบริษัทใช้อัตรา 2% ในงวดก่อนจะทำให้หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 83,000 บาท หนี้สงสัยจะสูญของงวดปัจจุบัน คำนวณโดยใช้อัตราใหม่และนำไปรวมในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแล้ว2. จำนวนหุ้นสามัญที่อยู่ในมือบุคคลภายนอก ณ วันสิ้นปี 25x5 มีจำนวน 400,000 หุ้น ในระหว่างปีไม่มีการจำหน่ายหรือซื้อหุ้นคืนมา3. บริษัทพบว่ามี 2 รายการที่ยังไม่ได้นำมารวมในงบกำไรขาดทุน คือ

     - สินค้าล้าสมัยจำนวน 72,000 บาท

     - รายการขาดทุนจากภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงซึ่งบริษัทไม่ได้ทำประกันภัยไว้จำนวน 127,000 บาท4. กำไรสะสมต้นปี 25x5 มีจำนวน 2,800,000 บาท เงินปันผลจ่าย 700,000 บาท ได้ประกาศและจ่ายในปีนี้5. ต้นปี 25x5 บริษัทเปลี่ยนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคมเครื่องจักรเส้นตรงไปเป็นวิธีเร่ง (วิธียอดลดลงสองเท่า) เครื่องจักรดังกล่าวมีราคมทุน 600,000 บาท ประมาณอายุการใช้งาน 8 ปี บริษัทซื้อมาตั้งแต่ต้นปี 25x2 พนักงานบัญชีจัดทำตารางเพื่อแสดงจำนวนค่าเสื่อมราคาที่คำนวณไว้ของปีก่อนดังนี้  ปี       วิธีเส้นตรง       วิธียอดลดลงสองเท่า       ผลต่าง

25x2      75,000                 150,000             75,000

25x3      75,000                 112,500             37,500

25x4      75,000                  84,375               9,375

รวม        225,000                346,875           121,875

บริษัทยังไม่ได้บันทึกรายการนี้6. ในปีนี้บริษัทพบข้อผิดพลาด 2 รายการที่เกิดขึ้นในปีก่อนคือ     -  เมื่อบริษัทตรวจนับสินค้าคงเหลือสิ้นปี 25x2 ปรากฎว่าในตรวจนับสินค้าคงเหลือหายไป 1 ใบ จึงทำให้สินค้าคงเหลือสิ้นปี 25x2 ต่ำเกินไป 95,000 บาท

     -  บริษัทไม่ได้บันทึกค่านายหน้าพนักงานของปี 25x4 จำนวน 40,000 บาทและได้นำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปี 25x5

น.ศ.ใหม่:
ข้อมูลเพิ่มเติมมีดังนี้ :-

1. บริษัทประสบกับปัญหาในการเก็บเงินจากลูกหนี้หลายราย บริษัทจึงเพิ่มค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจาก 1% เป็น 2% จากยอดขาย บริษัทประมาณว่าถ้าบริษัทใช้อัตรา 2% ในงวดก่อนจะทำให้หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 83,000 บาท หนี้สงสัยจะสูญของงวดปัจจุบัน คำนวณโดยใช้อัตราใหม่และนำไปรวมในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแล้ว2. จำนวนหุ้นสามัญที่อยู่ในมือบุคคลภายนอก ณ วันสิ้นปี 25x5 มีจำนวน 400,000 หุ้น ในระหว่างปีไม่มีการจำหน่ายหรือซื้อหุ้นคืนมา3. บริษัทพบว่ามี 2 รายการที่ยังไม่ได้นำมารวมในงบกำไรขาดทุน คือ

- สินค้าล้าสมัยจำนวน 72,000 บาท

- รายการขาดทุนจากภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงซึ่งบริษัทไม่ได้ทำประกันภัยไว้จำนวน 127,000 บาท4. กำไรสะสมต้นปี 25x5 มีจำนวน 2,800,000 บาท เงินปันผลจ่าย 700,000 บาท ได้ประกาศและจ่ายในปีนี้5. ต้นปี 25x5 บริษัทเปลี่ยนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคมเครื่องจักรเส้นตรงไปเป็นวิธีเร่ง (วิธียอดลดลงสองเท่า) เครื่องจักรดังกล่าวมีราคมทุน 600,000 บาท ประมาณอายุการใช้งาน 8 ปี บริษัทซื้อมาตั้งแต่ต้นปี 25x2 พนักงานบัญชีจัดทำตารางเพื่อแสดงจำนวนค่าเสื่อมราคาที่คำนวณไว้ของปีก่อนดังนี้ปี วิธีเส้นตรง วิธียอดลดลงสองเท่า ผลต่าง

25x2 75,000 150,000 75,000

25x3 75,000 112,500 37,500

25x4 75,000 84,375 9,375

รวม 225,000 346,875 121,875

บริษัทยังไม่ได้บันทึกรายการนี้6. ในปีนี้บริษัทพบข้อผิดพลาด 2 รายการที่เกิดขึ้นในปีก่อนคือ- เมื่อบริษัทตรวจนับสินค้าคงเหลือสิ้นปี 25x2 ปรากฎว่าในตรวจนับสินค้าคงเหลือหายไป 1 ใบ จึงทำให้สินค้าคงเหลือสิ้นปี 25x2 ต่ำเกินไป 95,000 บาท

- บริษัทไม่ได้บันทึกค่านายหน้าพนักงานของปี 25x4 จำนวน 40,000 บาทและได้นำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปี 25x5

************************************************ส่วนคำตอบคือ อันนี้ใช่ไม๊ครับ ?บริษัท ศรีวิศาล จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x5

รายได้จากการขาย 9,500,000

ต้นทุนขาย 5,900,000

กำไรขั้นต้น 3,600,000

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,300,000

กำไรก่อนหักภาษีเงินได้ 2,300,000

ภาษีเงินได้ (30%) 690,000

กำไรสุทธิ 1,610,000

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม