www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ธรุกิจซื้อมาขายไป

(1/1)

น้อย:
ธุรกิจซื้อมาขายไป ถ้าเราซือ คอมพิวเตอร์ มามาก และร้านค้าแถม เครื่องปริ้นเตอร์ แบบนี้เราจะรับรู้ สินค้าอย่างไร ตอนบันทึกบัญชี และต้องเฉลี่ยราคาหรือไม่ อย่างไร ถ้าในกรณีเราขายให้ลูกค้า เราจะ ขายในอย่างไร จะบันทึกต้นทุนอย่างไร

town:
1.  ถ้ายึดตามใบกำกับ  ก็จะถือว่า เครื่องปริ้นเตอร์  ที่แถมมาไม่มีต้นทุนครับ  ดังนันขายได้เท่าไหร ก็กำไรเท่านั้นครับการบันทึกบัญชี  ก็บันทึกเป็นการซื้อสินค้าทั้งจำนวน  เพียงแต่เวลาบันทึกในสต็อคการ์ด  ก็ให้ระบุ ว่ามี เครื่องปริ้นเตอร์ ด้วย  แต่ไม่มีต้นทุนครับแล้วเมื่อขายก็บันทึกตามราคาที่ขาย  ส่วนต้นทุนหากบันทึกด้วยคอมพิวเตอร์  เมื่อระบุรายการทางโปรแกรมก็จะไปดึงต้นทุนของสินค้าแต่ละตัวมาให้  ส่วนเครื่องปริ้นเตอร์   เมื่อไม่มีต้นทุน  ก็จะแค่ตัดสต็อคเท่านั้นครับกรณีนี้  ไม่ควรเฉลี่ยราคาครับ  เพราะเป็นสินค้า  คนละประเภทกัน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม