www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบกำกับภาษีซื้อ

(1/1)

ใหม่:
ใบกำกับภาษีซื้อลงที่อยู่ไม่ครบคือขาด ซอย,ถนน สามารถขอเคลมภาษีซื้อได้ไหมค่ะ และใบกำกับภาษีซื้อสามารถขอคืนได้ภายในกำหนดกี่เดือน ขอบคุณล่วงหน้าคะ

?:
ใบกำกับภาษีที่ใช้ได้ต้องแสดงชื่อที่อยู่ให้ครบถ้วน จึงจะสามารถนำมาเครมได้ค่ะ ส่วนใบกำกับภาษีซื้อนั้นสามารถใช้ได้ภายใน 6 เดือนค่ะ

007:
ที่อยู่ในใบกำกับภาษี ใช้หลักอนุโลมครับ ถ้าอ่านแล้วพอเข้าใจว่าเป็นใครอยู่ที่ไหน ก็โอเคครับ

town:
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 86/2542ข้อ 8  รายการในใบกำกับภาษีตามข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 จะจัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่ต้องจัดทำเป็นหน่วยเงินตราไทย โดยใช้ตัวเลขไทยหรืออารบิค กรณีมีความจำเป็นต้องจัดทำเป็นภาษาต่างประเทศอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ และหรือเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร                รายการชื่อตามข้อ 4(2) และข้อ 4(3) กรณีเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัท (มหาชน) จำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ผู้ประกอบการจดทะเบียนสามารถใช้คำย่อแทนได้ ดังนี้                        (1) บริษัทจำกัด ใช้คำย่อว่า บ. ... จก. หรือ ใช้คำย่อว่า บจ. ...                        (2) บริษัท (มหาชน) จำกัด ใช้คำย่อว่า บมจ. ...                        (3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใช้คำย่อว่า หจก. ...                        (4) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ใช้คำย่อว่า หสน. ...                ถ้ารายการในใบกำกับภาษีตามข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 ดังต่อไปนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยตีพิมพ์ รายการอื่น ๆ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร จะตีพิมพ์ ประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันก็ได้ ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับใบกำกับภาษีมีสิทธินำไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้                        (1) คำว่า “ใบกำกับภาษี”                        (2) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จัดทำใบกำกับภาษี                        (3) คำว่า “เอกสารออกเป็นชุด”                ถ้ารายการในใบกำกับภาษีตาม (1) (2) และ (3) ของวรรคสามทั้งสามรายการหรือเพียงรายการหนึ่งรายการใดได้จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รายการอื่น ๆ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ตามข้อ 4 จะต้องตีพิมพ์ หรือจัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับใบกำกับภาษีจึงจะมีสิทธินำไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้http://www.rd.go.th/publish/3568.0.htmlนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม