www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในกิจการรับเหมาก่อสร้าง(เฉพาะค่าแรง)

(1/1)

หงส์:
ได้จดทะเบียนเป็น หจก. รับงานมูลค่า 5 ล้านกว่าบาท

แต่รับเฉพาะค่าแรง ในค่าบริการนี้จำเป็นต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวข้องด้วยไหม

007:
ต้องเสีย vat ครับ

town:
การพิจารณาในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มจะดูตามประเภทของธุรกิจครับ  ซึ่งธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  ดังนั้นหากมีรายได้ในระหว่างปี เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี  กฏหมายบังคับให้ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยครับhttp://www.rd.go.th/publish/307.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม