www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กรณีที่ยอดภาษีซื้อน้อยกว่ายอดภาษีที่ลดหนี้ทำให้ยอดภาษีซื้อติดลบเราจะยื่นภาษีได้ไม่ค่ะ

(1/1)

วิ:
ยอดภาษีซื้อติดลบควรทำยังไง

007:
ภาษีซื้อที่ขอคืนไปแล้วในงวดก่อน แล้วมาลดหนี้ในงวดนี้ ถ้าเป็นยอดติดลบก็ยื่นเพื่อชำระเพิ่มเติมครับใบกำกับภาษีซื้อ ให้ใช้ในเดือนที่เราได้รับใบกำกับภาษี และใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 เดือนนับจากเดือนที่ต้องยื่นภาษีซื้อนะครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม