www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม งานรับเมหมาก่อสร้าง

(1/1)

Jee:
ขอคำแนะนำ เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม ในการออกใบกำกับภาษีและ สัญญาด้านการรับเหมาก่อสร้าง ดิฉันเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัท บี (คนใหม่)ค่ะ (จากเหตุการณ์จริงปี 2549ดังนี้)  บจ. เอ รับเหมาก่อสร้างให้ลูกค้าโดยทำสัญญาแบ่งจ่ายเป็นงวด(รวมภาษีมุลค่าเพิ่ม)........รับเงินครบตามสัญญา

 แต่ให้บริษัท บี. เป้นผู้รับช่วงก่อสร้างทั้งหมด ควบคุมดำเนินการเรื่องการก่อสร้าง โดย บ. บี จะได้ค่าดำเนินการเป็นค่าบริการ 10 % เท่านั้น (ยังไม่มีสัญญาระหว่าง บ.เอ และ บี.)

ในการสั่งวัสดุก่อสร้างนั้นจะได้รับบิลในนามบริษัท บี + ภาษีซื้อ

บริษัท บี ทำใบกำกับภาษีเพื่อเรียกเก็บจากบริษัท เอ ค่าวัสดุก่อสร้าง (Non VAT) และค่าบริการ 10 %+(VAT) จากค่าวัสดุก่อสร้างในใบกำกับภาษีดังกล่าวนั้น

โดยที่บริษัท บี. บันทึกรายได้ เฉพาะ ค่าบริการ 10 % เท่านั้น และนำส่งภาษีขาย แต่ บันทึกค่าใช้จ่ายต้นทุนวัสดุก่อสร้างทั้งหมด อยากทราบว่า ตัวอย่างเช่นนี้ จะต้องแก้ไขอย่างไร

1. ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีทั้งปี 23 ล้านบาท ได้รับชำระ 16 ล้านบาท ซึ่ง เป็นรายได้จริงจาก 10 % และอื่นๆ ประมาณ 5 ล้านบาท (5 ล้านบาทเป็นยอดรายได้ในแบบ ภ.พ.30)

2. ต้นทุนวัสดุก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 16 ล้านบาท และใบกำกับภาษีซื้อใช้ในการเคลมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ขาดทุนประมาณ 10 ล้านบาท

กรุณาช่วยด้วยคะถามหลายสถาบันและทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีที่รู้จักแล้วก็ยังไม่กระจ่างซักทีขอคำแนะนำ เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม ในการออกใบกำกับภาษีและ สัญญาด้านการรับเหมาก่อสร้าง ระหว่าง บ.เอ.บ.บี ค่ะ

007:
กรณีที่คุณได้รับใบกำกับภาษีซื้อเมื่อซื้อวัสดุก่อสร้าง แสดงว่าคุณประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง (ทั้งค่าของและค่าแรง) ดังนั้นรายได้ของคุณจะคิดเฉพาะค่าแรงหรือค่าบริการไม่ได้ ต้องบวกค่าของเพื่อออกใบกำกับภาษีขายด้วย  และจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จากยอดรวมค่าของและค่าแรงวิธีแก้ไขคือให้ยื่นเพิ่มเติมในส่วนของใบกำกับภาษีขายที่ยังไม่ได้ยื่น น่าเสียดายเพราะถ้ายื่นเพิ่มเติม ไม่สามารถนำภาษีซื้อมาเครดิตไม่ ดังนั้นภาษีซื้อที่ติดยอดเครดิตอยู่ต้องขอคืนเป็นเงินสดครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม