www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ร้านค้าที่ขายที่สาธารณะโดยเทศบาลเก็บค่าที่จะต้องเสียภาษีด้วยหรือค่ะ

(1/1)

วิ:
แล้วเทศบาลเก็บค่าที่รายวันและรายปีด้วยแล้วจะต้องเสียภาษีให้กับสรรพภากรด้วยหรือค่ะ แล้วเอาอะไรเป็นตัววัดว่ารายได้ของเราอยู่ในเกรณ์ที่จะต้องจ่ายภาษี

007:
ถ้ามีเงินได้เกิน 3 หมื่น ต่อปี ก็ต้องยื่นภาษีครับ ส่วนใหญ่จะเสียแบบเหมาจ่าย เช่นปีละ 500 บาทเป็นต้น ให้สรรพากรจัดการให้ครับ

town:
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา..... คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆ ผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องนำไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป สำหรับผู้มีเงินได้บางกรณีกฎหมายยังกำหนดให้ยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งปี สำหรับรายได้ ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้องชำระและเงินได้บางกรณี กฎหมายกำหนดให้ ผู้จ่ายทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่วน เพื่อให้มีการทยอยชำระภาษีขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วยhttp://www.rd.go.th/publish/309.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม