www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สั่งพิมพ์ใบกำกับภาษี

(1/1)

น้ำ:
จดทะเบียนเป็น หจก.และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  จะสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษี โดยจะมี 3 แผ่น

แผ่น 1  ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

แผ่น 2,3 สำเนาใบส่งของ/ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีอยากทราบว่า 1.  แผ่น 1 ต้องพิมพ์คำว่า ต้นฉบับไว้หน้าใบส่งของ เพื่อให้เข้าใจว่าใบนี้เป็นต้นฉบับของใบส่งของ ใบเสร็จและใบกำกับภาษีมั้ย

                   2. ต้องระบุคำว่า เอกสารออกเป็นชุดด้วย

101:
1. ต้องมีคำว่าต้นฉบับที่เอกสารแผ่นที่ 1 ด้วยค่ะ ไม่จำเป็นว่าจะต้องพิมพ์ไว้ด้านหน้าก็ได้ ไว้ด้านมุมของเอกสารระบุว่าเป็นต้นฉบับก็ได้ เรียงแบบนี้ก็ดูดีนะคะ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ (เรียงตามความสำคัญหน่ะค่ะ)

2.แต่ถ้าลูกค้ายังไม่จ่ายเงินก็ยังไม่น่าจะใช้ใบเสร็จไปในคราวเดียวกับส่งของนะคะ อาจจะแยกต้นฉบับใบเสร็จรับเงินออกจากใบกำกับภาษีไว้ก็ได้

3.ใช่คะ ต้องระบุเอกสารออกเป็นชุดด้วย

4.อย่าลืมองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วยนะคะ

น้ำ:
ขอบคุณคะ

town:
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 86/2542

http://www.rd.go.th/publish/3568.0.htmlข้อ 6  ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามข้อ 4 สามารถจัดทำใบกำกับภาษีรวมกับเอกสารทางการค้าอื่น เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ หรือใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีจำนวนหลายฉบับอยู่ในชุดเดียวกัน                การจัดทำใบกำกับภาษีตามวรรคหนึ่ง ถ้าใบกำกับภาษีไม่ใช่เอกสารฉบับแรกของเอกสารดังกล่าว จะต้องมีข้อความว่า “เอกสารออกเป็นชุด” ในใบกำกับภาษีapira9999:
ผมได้จดหนังสือบริคณห์สนธิเรียบร้อยแต่ทำไมถึงต้องใช้ระยะเวลาประมาณ7วันถึงจะต้องไปจดทะเบียนบริษัทได้พอจะแนะนำได้ใหมครับว่าจะทำขั้นตอบอย่างไรถึงจะจดได้เร็วกว่านี้ และถ้าต้องรอวันที่จะไปจดทะเบียนระหว่างรอจะต้องทำเอกสารอะไรเอาไรรอก่อนวันไปจดทะเบียนหรือเปล่าครับ ผมจดเป็นบริษัท ทุน หนึ่งล้านบาททางอินเตอร์เน็ตครับ รบกวนตอบได้ใหมครับ พอถามกรมพัฒนาธุรกิจการค้านานกว่าจะตอบหรือไม่ตอบก็ไม่ทราบผมคิดว่าบริษํทรับจดทะเบียนหน้าจะทราบรบกวนด้วยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม