www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินปีปัจจุบันที่กม.ออกใหม่

(1/2) > >>

ฟ้า:
อยากทราบอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ใช้อยู่ปัจจุบันค่ะ

town:
ตามมาตรา 65 ทวิ การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิในส่วนนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้(3) ราคาทรัพย์สินอื่นนอกจาก (6) ให้ถือตามราคาที่พึงซื้อทรัพย์สินนั้นได้ตามปกติ และในกรณีที่มีการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ห้ามมิให้นำราคาที่ตีราคาเพิ่มขึ้นมารวมคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ส่วนทรัพย์สินรายการใดมีสิทธิหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ก็ให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในการคำนวณกำไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราเดิมที่ใช้อยู่ก่อนตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น โดยให้หักเพียงเท่าที่ระยะเวลา และมูลค่าต้นทุนที่เหลืออยู่สำหรับทรัพย์สินนั้นเท่านั้น

 

 ( พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 ใช้บังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค.2535 เป็นต้นไป )

 

http://www.rd.go.th/publish/5939.0.html#mata65_2และดูพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527

http://www.rd.go.th/publish/2369.0.html

สุริยา:
เรียนผู้เกี่ยวข้อง

กรุณาส่งอัตราการคิดค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ให้ด้วย จักขอบคุณมาก

ปลา:
อัตราการคิดค่าเสื่อมราคารถจักรยานยนต์ คิดกี่เปอร์เซ็นต์ คะ

แอน:
อยากทราบอัตราค่าเสื่อมปีปัจจบันค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม