สำนักงานบัญชี A&V - บอร์ดบัญชีและภาษี ติดตามเราได้ใน A&V Facebook Best view with best view with google chrome
  • 24/05/2019 12:00:34 AM
  • ยินดีต้อนรับ,สู่บอร์ดบัญชี : www.avaccount.com : บุคคลทั่วไป
Please login or register.

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น


ถ้าท่านกำลังหาผู้สอบบัญชี เรารับตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หนังสือพิมพ์ ThaiCPD
โฆษณาเชิญประชุม 100 บาท
http://www.thaicpd.com


ผู้เขียน หัวข้อ: ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติต้องดำเนินการอย่างไร  (อ่าน 2469 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

MBA.JAPON

  • บุคคลทั่วไป

ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติต้องดำเนินการอย่างไร

          พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  ตามมาตรา 7(6)  ได้ให้อำนาจอธิบดีกรมทะเบียนการค้ากำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี  และอธิบดีกรมทะเบียนการค้าได้ออกประกาศกรมทะเบียนการค้า   เรื่อง  กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี  พ.ศ.2543   ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม  2544  เป็นต้นไป ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้  ดังนี้          1.  ใครคือผู้ทำบัญชี                   ผู้ทำบัญชีตามประกาศดังกล่าว  ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้  1.1    กรณีที่เป็นพนักงานของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีผู้ทำบัญชีคือ  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี  สมุห์บัญชี  หัวหน้าแผนกบัญชี  หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว1.2    กรณีที่เป็นสำนักงานบริการรับทำบัญชี1.2.1  สำนักงานที่มิได้จัดตั้งในรูปคณะบุคคล  ผู้ทำบัญชี คือ หัวหน้าสำนักงาน                      1.2.2  สำนักงานที่จัดตั้งในรูปคณะบุคคล  ผู้ทำบัญชี คือ ผู้เป็นหุ้นส่วน ซึ่งรับผิดชอบในการให้บริการรับทำบัญชี                              1.2.3  สำนักงานที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล  ผู้ทำบัญชี คือ  กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งรับผิดชอบในการให้บริการรับทำบัญชี1.3    บุคคลธรรมดา  กรณีเป็นผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ1.4    ผู้ช่วยผู้ทำบัญชี  กรณีที่ผู้ทำบัญชีรับทำบัญชีเกินกว่า  100  ราย1.5    บุคคลอื่นนอกจากที่ระบุ ตาม 1.1 - 1.4คุณวุฒิของผู้ทำบัญชีที่กำหนด  พิจารณาตามขนาดของธุรกิจและตามประเภทนิติบุคคล  ดังนี้

 กลุ่ม 1  ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  และบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ณ วันปิดบัญชีใน            รอบปีที่ผ่านมา  มีทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 5 ล้านบาท  สินทรัพย์รวม ไม่เกิน 30 ล้านบาท               และรายได้รวม  ไม่เกิน 30 ล้านบาท                     ผู้ทำบัญชี  ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง               (ปวส.)  ทางการบัญชีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่งทางทบวงมหาวิทยาลัย                                         คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการ เทียบว่าไม่ต่ำกว่า                                        อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี                             กลุ่ม 2  ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  และบริษัทจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย   ที่มีทุน                                       จดทะเบียน  สินทรัพย์รวม หรือรายได้รวม  รายการใดรายการหนึ่ง เกินกว่าที่กำหนดใน                                       กลุ่ม 1 และธุรกิจที่มีความสำคัญ  คือ บริษัทมหาชน จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย                                         นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  กิจการ                                       ร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร  ผู้ประกอบธุรกิจธนาคาร เงินทุน หลักทรัพย์  เครดิตฟองซิเอร์                                         ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย  และผู้ประกอบธุรกิจซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม                                       กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน                                               ผู้ทำบัญชี  ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี  หรือเทียบเท่าจากสถาบัน                                       การศึกษาซึ่งทบวงมหาวิทยาลัย  หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวง                                       ศึกษาธิการ  เทียบว่าไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี          2.  ผู้ทำบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร                   ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติ  ต้องแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีตามแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชี (แบบ ส.บช. 5 ) ภายใน 60 วันนับแต่ วันที่ 10 สิงหาคม 2544  (10 สิงหาคม – 9 ตุลาคม 2544)  หรือนับแต่วันเริ่มทำบัญชีแล้วแต่กรณี  โดยยื่นแบบ ส.บช. 5  พร้อมเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้                   2.1  สำเนาหลักฐานการศึกษา (ประกาศนียบัตร / อนุปริญญา / ปริญญาพร้อมทรานสคริป) 1 ฉบับ                   2.2  สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้อย่างละ 1 ฉบับ2.3    รูปถ่ายครึ่งตัว  หน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป  (ส่วนภูมิภาค  จำนวน 3 รูป)                  อนึ่ง ท่านสามารถdownload แบบ ส.บช.5 จากเว็บนี้โดยคลิกไปที่แบบพิมพ์ต่าง ๆ 3.   การแจ้งเป็นผู้ทำบัญชี                          การแจ้ง  มี  2  วิธี                            ยื่นแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีด้วยตนเอง                                -  กรณีผู้แจ้งมีที่อยู่หรือสถานที่ทำงานในกรุงเทพฯ และ จังหวัดนนทบุรี ยื่นที่                                  สำนักกำกับดูแลธุรกิจ    กรมทะเบียนการค้า                                  เลขที่  44/100 ถนนนนทบุรี1  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000                                                                             พร้อมสำเนาแบบแจ้ง 1 ชุด                            -  กรณีผู้แจ้งมีที่อยู่หรือสถานที่ทำงานในส่วนภูมิภาค  ยื่นที่สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัด                              ที่มีที่อยู่หรือสถานที่ทำงานตั้งอยู่   พร้อมสำเนาแบบแจ้ง 2  ชุด                                                            ยื่นแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีทางไปรษณีย์                            -  ส่งแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีพร้อมเอกสาร ไปยังสถานที่ตามที่อยู่ข้างต้น                               พร้อมแนบซองติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง                          ทั้งนี้   หากมีข้อสงสัย  หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข  5474406 , 5474395  หรือโทรสาร  5474401  และ 5474398  

+ ตอบด่วน

อบรมบัญชี CPD Online เก็บชั่วโมง CPD ได้
เก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชีได้ 7 ชั่วโมง หลักสูตรละ 500 บาท
ที่ www.thaicpdonline.com
PROMOTION ตอนนี้ไม่มีนะครับ

| สำนักงานบัญชี A&V |
| รับทำบัญชี | อบรมบัญชี Online | ตรวจสอบบัญชี | วางแผนภาษีอากร | วางระบบบัญชี |
| บริการด้านกฎหมายและทนายความ | การจัดตั้งบริษัท | การเลิกบริษัท | บริการจดทะเบียน |
| รับจัดหาพนักงานบัญชี | รับสมัครพนักงาน |
| โปรแกรมบัญชี EXPRESS | รับทำลายเอกสารบัญชี |
ติดต่อเรา
| A&V คือใคร | ติดต่อเรา | ลูกค้าของเราบางส่วน | แผนที่บริษัท |


หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.106 วินาที กับ 21 คำสั่ง