www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีค้างจ่าย

(1/1)

น้องนู๋จำไม:
เมื่อมีการจ่ายค่าบริการ (กรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย)เราสามารถบันทึกบัญชีในในสำคัญจ่ายโดย

dr.เจ้าหนี้

            cr.  เงินฝากธนาคาร

            cr.  ภาษีค้างจ่าย

และเมื่อจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายเราบันทึกบัญชีในใบสำคัญจ่ายโดย

dr.ภาษีค้างจ่าย

             cr. เงินฝากธนาคาร

หรือเราต้องบันทึกจ่ายค่าสินค้าในใบสำคัญจ่ายโดย

dr.เจ้าหนี้

             cr.เงินฝากธนาคาร

ด้วยยอดสุทธิ

และบันทึกภาษีค้างจ่ายในในสำคัญทั่วไปโดย

dr.เจ้าหนี้

             cr.ภาษีค้างจ่าย

ด้วยยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เมื่อมีการจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายเราบันทึกบัญชีในใบสำคัญจ่ายโดย

dr.ภาษีค้างจ่าย

             cr. เงินฝากธนาคาร

แบบไหนถูกต้องกว่ากันค่ะ

(ใช้ใบสำคัญรับ จ่าย ทั่วไป  และสมุดรายวันรับ จ่าย ทั่วไปในการบันทึกบัญชี)a-man:
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเกิดขึ้นตามเกณฑ์เงินสด  ดังนั้นเมื่อมีการจ่ายก็ต้องตั้งภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่งค้างไว้เลยนะจ๊ะ  ดังนั้น

dr.เจ้าหนี้

cr. เงินฝากธนาคาร

cr. ภาษีค้างจ่าย

และเมื่อจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายเราบันทึกบัญชีในใบสำคัญจ่ายโดย

dr.ภาษีค้างจ่าย

cr. เงินฝากธนาคารเหมาะสมแล้วจ๊า

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม