www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค้าขายเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างจำเป็นต้องจดทะเบียนการค้าไหม

(1/1)

พร:
เปิดร้านขายวัสดุก่อสร้าง รายได้ไม่ถึง สองหมื่นต่อเดือนยังไม่หัก คชจ.  จำเป็นต้องจดทะเบียนการค้าไหม   และหากจด หจก. ไว้จะมีผลอะไรกับกิจการไหม  และกิจการควรจะเสียแบบใดดี

อ้วน:
ขออธิบายดังนี้ครับ

1.  จดทะเบียนการค้า  ผมเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงการจดทะเบียนนิติบุคคล กล่าวคืออยู่ในรูป หจก. หรือ บริษัท   ซึ่งธุรกิจนี้หากมีรายได้ก่อนหักรายจ่ายทั้งปีเกิน 1.8 ล้านบาทก็จะต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยครับ2.  การดำเนินโดยปกติ  มักจะมีรูปแบบใหญ่ ๆ  อยู่  2 ประเภทคือ

2.1  บุคคลธรรมดา เช่น นาย ก. , คณะบุคคล A  เป็นต้น

2.2  นิติบุคคล  เช่น หจก. , บริษัทจำกัด , บริษัทมหาชนจำกัด

ซึ่งจะมีความเหมาะสมแตกต่างกัน  เช่น ถ้าทำธุรกิจขนาดเล็ก ( ดูจากรายได้ )  ก็น่าจะอยู่ในรูปของบุคคลธรรมดา  แต่ถ้าทำธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่ และมีความจำเป็นในเรื่องของความน่าเชื่อถือ , การขอสินเชื่อ  ก็ต้องทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลครับ3.  เมื่อมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว  ตาม พรบ. การบัญชี  พ.ศ. 2543  ก็จะกำหนดหน้าที่ให้ผู้มีอำนาจจัดหาผู้ทำบัญชี และจัดส่งงบการเงิน  โดยต้องมีผู้รับรองงบการเงินหรือที่เรียกว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ถ้าจดไว้โดยไม่มีการดำเนินธุรกิจ  ก็จะต้องมีภาระในเรื่องของการยื่นแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี และปลายปี  รวมถึงการจัดทำและยื่นงบการเงินด้วยครับ4.  หากเป็นร้านขนาดเล็ก และยอดขายต่อเดือนไม่เกิน 2 หมื่นบาท  ผมเสนอให้ทำอยู่ในรูปของบุคคลธรรมดาดีกว่าครับ  เพราะจะประหยัดค่าใช้จ่าย และลดภาระหน้าที่ในการจัดทำบัญชีครับ  

วิฑูรย์:
ต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์ที่ เขต  ครับ

ส่วนจะเลือกหน่วยธุรกิจอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่ง  ถ้ายอดขายไม่มากแบบว่าเดือนละ 2 หมื่น  ปีละ สองแสนสี่  ไม่ถึง ล้านแปด  ก็เสียแบบบุคคลธรรมดา  กลางปี ยื่น 94  สิ้นปียื่น 90  หักค่าใช้จ่ายเหมา  80 เปอร์เซนต์   เหลือ 4.8 หมื่น  ลดหย่อนคนโสด 30000 บาท

เหลือเสียขั้นต่ำ  หมื่นละ 50 บาท คิดจาก 2.4 แสน  ก็จะเสียปีละ 1.2 พันบาท   ว่าตามข้อมูลที่มา  ถ้ามีข้อมูลเพิ่ม ก็ต้องว่ากันอีกที

อนุสรณ์:
ถ้าจดแบบบุลคนธรรมดาร้านเล็กๆเราสามารถกูธนาคารได้ไหมครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม