www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กรมสรรพากรติดเขี้ยวเล็บให้ 3 หน่วยงานพิเศษเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญ ช่วยปราบปรามการกระทำผิด

(1/1)

แมว:
เลขที่ข่าว  ปชส.     25/2550วันที่แถลงข่าว       25  มิถุนายน   2550เรื่อง   กรมสรรพากรติดเขี้ยวเล็บให้ 3 หน่วยงานพิเศษเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญ  ช่วยปราบปรามการกระทำผิด    กรมสรรพากรรุกใหญ่เสริมประสิทธิภาพการทำงานให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)  และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)   โดยเชื่อมโยงการบริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีทางอินเทอร์เน็ตร่วมกัน  เพื่ออำนวยความสะดวกให้  3  หน่วยงาน    ที่มีกฎหมายพิเศษรองรับในการขอข้อมูลสำคัญต่างๆ จากกรมสรรพากร  สามารถขอข้อมูลได้ภายใต้มาตรการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเต็มประสิทธิภาพ   โดยนำเทคโนโลยี  Digital Signature, Encryption / Decryption   และ PKI   Smart Card Technology   ที่ได้รับการพัฒนาระดับการให้บริการให้อยู่ในระดับ  Integrated  Service   มาใช้งานจริงเรียกได้ว่าเป็นหน่วยราชการแห่งแรกของประเทศไทยที่ดำเนินการในลักษณะดังกล่าว

  การลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วย  การให้บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีทางระบบอินเทอร์เน็ต ในวันนี้ (25 มิถุนายน 2550)   จะเป็นอีกหน้าหนึ่งที่สำคัญของประวัติศาสตร์ความร่วมมือของหน่วยราชการไทยในการใช้ข้อมูลร่วมกัน  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

   นายศานิต  ร่างน้อย  อธิบดีกรมสรรพากร  กล่าวว่า  “ ทั้ง 3 หน่วยงานสำคัญสามารถยื่นขอเอกสารภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยตรงได้ทันที     ทำให้สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้   นอกจากนี้ ยังช่วยสนับสนุนภารกิจของรัฐในการรักษาความมั่นคงของชาติ   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    ความสงบสุขของประชาชน    รวมถึง การรักษาผลประโยชน์ของรัฐในการบังคับใช้กฎหมายใน 3 หน่วยงานพิเศษนี้ให้ดียิ่งขึ้นด้วย ”   

Last Update : Monday, June 25, 2007เพื่อเป้นความรู้เพิมเติมกันค่ะ

007:
ขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม